Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Αγόρι με πολλαπλές πορεγκεφαλικές κύστεις και ευμεγέθη επιδερμοειδή κύστη σπληνός

Οι πορεγκεφαλικές κύστεις αποτελούν περιοχές εστιακής εγκεφαλομαλακίας, που εμφανίζονται ως ετερόπλευρες ή αμφοτερόπλευρες κυστικές αλλοιώσεις, περιέχουν υγρό και συνήθως επικοινωνούν με τις πλάγιες κοιλίες. Οφείλονται σε προσβολή της εγκεφαλικής ουσίας κατά την προγεννητική ή νεογνική περίοδο και σχετίζονται συχνότερα με αγγειακά αίτια. Περιγράφεται αγόρι ηλικίας 7 ετών με status epilepticus και πολλαπλές πορεγκεφαλικές κύστεις αμφοτερόπλευρα στο νευροαπεικονιστικό έλεγχο. Ο ασθενής είχε γνωστό ιστορικό σπασμών από την ηλικία των 2 μηνών και βρισκόταν υπό αντιεπιληπτική αγωγή, ενώ το οικογενειακό του ιστορικό ήταν ελεύθερο. Η πορεγκεφαλία αποδόθηκε σε περιγεννητικό αγγειακό έμφρακτο, για το οποίο και αναγνωρίστηκαν στη συνέχεια πολλαπλοί προδιαθεσικοί παράγοντες, οπότε και τέθηκε προφυλακτική αγωγή. Το αγόρι υποβλήθηκε σε σπληνεκτομή, λόγω ευμεγέθους επιδερμοειδούς κύστης σπληνός, που εντοπίστηκε τυχαία κατά την παρούσα νόσο. Δε βρέθηκε πιθανή συσχέτιση της πορεγκεφαλίας με τη σπληνική κύστη στη βιβλιογραφία, οπότε η συνύπαρξή τους στον ίδιο ασθενή θεωρήθηκε συμπτωματική.

Διαβάστε περισσότερα »

Κλινική και εργαστηριακή μελέτη δέκα νέων περιπτώσεων συνδρόμου Klippel-Trenaunay

Το σύνδρομο Klippel-Trenaunay είναι μία σπάνια διαταραχή που ανήκει στην κατηγορία των φακωματώσεων. Η παθοφυσιολογία του συνδρόμου είναι ασαφής και η αιτιολογία του συνδρόμου παραμένει άγνωστη. Οι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο παρουσιάζουν δερματικό τριχοειδικό σπίλο, κιρσοειδείς φλέβες και υπερτροφία μαλακών ιστών και οστού ενώ μπορεί να εμφανίσουν διάφορες επιπλοκές, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να απειλήσουν τη ζωή τους. Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται ανασκόπηση της υπάρχουσας διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας και περιγράφονται δέκα νέα παιδιατρικά περιστατικά.

Διαβάστε περισσότερα »

Το Αναπτυξιακό Ανιχνευτικό Τεστ Denver II στα Ελληνόπουλα

Η εφαρμογή του αναπτυξιακού ανιχνευτικού τεστ Denver έγειρε προβληματισμούς με την πάροδο των ετών στην επιστημονική κοινότητα αναφορικά με συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό τελικά οδήγησε τους ειδικούς στη μεγάλη αναδιαμόρφωση και στην τελική επιλογή των 125 δεξιοτήτων του Denver II, τα οποία βασίζονται στα παρακάτω κριτήρια: την ευκολία εφαρμογής και αξιολόγησης, την ανταπόκριση της δεξιότητας στο παιδί και τον εξεταστή, την αξιοπιστία τόσο μεταξύ των εξεταστών την ίδια χρονική στιγμή όσο και μεταξύ διαφορετικών χρονικών στιγμών από τον ίδιο εξεταστή, τις ελάχιστες βαθμολογήσεις με «άρνηση» και τις ελάχιστες βαθμολογήσεις «χωρίς ευκαιρία» και μία απρόσκοπτη εξέλιξη, σε όλες τις ηλικίες στις οποίες το 90% των παιδιών μπορούσαν να εκτελέσουν τη δεξιότητα-στόχο. Σε αυτή τη μελέτη εφαρμόσαμε το αναθεωρημένο αναπτυξιακό ανιχνευτικό τεστ Denver II σε 2090 Ελληνόπουλα ηλικίας 15 ημερών έως 6 ετών. Χρησιμοποιώντας την ανάδρομη ανάλυση, προσδιορίσαμε τους αναπτυξιακούς σταθμούς των δεξιοτήτων για όλο το δείγμα. Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις του αναπτυξιακού ανιχνευτικού τεστ Denver που σταθμίστηκε πριν 25 χρόνια στα Ελληνόπουλα με το Denver II που εφαρμόσαμε στην παρούσα μελέτη, σημειώνονται στα εξής: οι γλωσσικές δεξιότητες αυξήθηκαν κατά 86% και προστέθηκαν δύο δεξιότητες άρθρωσης, νέα ηλικιακή κλίμακα και νέα ερμηνεία των δεξιοτήτων προκειμένου να εντοπιστούν ήπιες καθυστερήσεις, καινούρια κλίμακα διαβάθμισης της συμπεριφοράς και καινούρια εργαλεία για το τεστ.

Διαβάστε περισσότερα »

Προγνωστικοί Παράγοντες Υποτροπής Πυρετικών Σπασμών: Συσχέτιση με τον αριθμό Υποτροπών

Σκοπός αυτής της προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης είναι να καθορίσει ποιοι παράγοντες ευθύνονται για την πρώτη αλλά και για τις επόμενες υποτροπές των πυρετικών σπασμών (ΠΣ). Μέθοδος: Η μελέτη περιλαμβάνει 268 παιδιά με πρώτο επεισόδιο ΠΣ. Τα κριτήρια εισαγωγής ήταν: ελεύθερο ιστορικό για απύρετους σπασμούς, χωρίς αντιεπιληπτική αγωγή και ηλικία του παιδιού από 3 μηνών έως 6 ετών. Ανά 4-6 μήνες καθώς και σε κάθε υποτροπή υπήρχε επικοινωνία με την οικογένεια. Αποτελέσματα: Τα παιδιά που είχαν ηλικία έναρξης σπασμών κάτω των 18 μηνών υποτροπίασαν σε μεγαλύτερο ποσοστό. Τα παιδιά με θετικό οικογενειακό ιστορικό ΠΣ ήταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής, ενώ σημαντικό ρόλο στην υποτροπή είχε η επιβάρυνση από τη μητέρα. Η εστιακή σημειολογία και η υποτροπή στο ίδιο εμπύρετο αύξησε κατά πολύ τη συχνότητα υπο- τροπής. Οι προγνωστικοί παράγοντες που σχετίζονται με δεύτερη ή περισσότερες υποτροπές ήταν η μικρή ηλικία έναρξης και κυρίως το θετικό οικογενειακό ιστορικό ΠΣ. Το χαμηλό ύψος του πυρετού ήταν σημαντικός προγνωστικός παράγοντας μόνο για τις πολλαπλές υποτροπές. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ως ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες τη μικρή ηλικία έναρξης, τους επιπλεγμένους ΠΣ και το θετικό οικογενειακό ιστορικό ΠΣ. Συμπεράσματα: Διαφορετικοί προγνωστικοί παράγοντες ευθύνονται για την πρώτη, τη δεύτερη αλλά και για τις πολλαπλές υποτροπές ΠΣ. Οι προγνωστικοί παράγοντες για υποτροπιάζοντες ΠΣ αποτελούν χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνο για τον παιδονευρολόγο αλλά και για τον γενικό παιδίατρο, στην έγκαιρη αναγνώριση των παιδιών με ΠΣ που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο υποτροπής.

Διαβάστε περισσότερα »

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια στη νεογνική, βρεφική και παιδική ηλικία: Αιτιολογική διερεύνηση, αντιμετώπιση και πρόγνωση

Περίληψη: Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) στον παιδιατρικό πληθυσμό αποτελούν πεδίο έρευνας με ολοέ¬να αυξανόμενο ενδιαφέρον, τόσο λόγω των διαφορετικών αιτιολογικών παραγόντων σε σχέση με τα ΑΕΕ των ενηλί-κων, όσο και λόγω της έλλειψης ομοφωνιών σχετικά με την αντιμετώπιση και προφυλακτική αγωγή και του υψηλού ποσοστού υποτροπών που καταγράφεται. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των πε-ριπτώσεων ΑΕΕ σε παιδιατρικούς ασθενείς, όσον αφορά στην αιτιολογία, στην ύπαρξη υποκείμενων παραγόντων κινδύνου, στη θεραπευτική παρέμβαση και στην έκβαση, με στόχο τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, σχετικών με το παιδιατρικό ΑΕΕ και στον Ελλαδικό χώρο. Στη μελέτη συμμετείχαν 82 παιδιατρικοί ασθενείς (ηλικίας 0-17 ετών), που εμφάνισαν ΑΕΕ. Σε όλους τους ασθενείς διενεργήθηκε νευροαπεικονιστικός και ενδελεχής εργα-στηριακός έλεγχος, με σκοπό την διερεύνηση ύπαρξης υποκείμενων παραγόντων κινδύνου εκδήλωσης ΑΕΕ. Μελετήθηκε ακόμη η θεραπευτική προσέγγιση, καθώς και η έκβαση σε χρονικό διάστημα 6 μηνών και 1 έτους από το επεισόδιο.

Διαβάστε περισσότερα »

Ποιότητα ζωής παιδιών με ημικρανία

Η ημικρανία αποτελεί την πλειοψηφία των πρωτοπαθών κεφαλαλγιών στην παιδική ηλικία κι εμφανίζεται σε όλο το φάσμα της. Η πιο συχνή μορφή της (75-80% των περιπτώσεων), είναι η ημικρανία χωρίς αύρα. Ο σκοπός της μελέτης μας ήταν η εκτίμηση της επίδρασης της ημικρανίας στην ποιότητα ζωής (ΠΖ), των παιδιών. Μελετήθηκαν 100 παιδιά με ημικρανία, ηλικίας 6 έως 14 ετών, που πληρούσαν τα κριτήρια διάγνωσης της ημικρανίας βάσει της Διεθνούς Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Στα παιδιά αυτά πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογικός έλεγχος και όπου υπήρχε ένδειξη εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος.Σε όλα χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο Child Health Questionnaire (CHQ) - Parent Form 50, ένα μη ειδικό εργαλείο που έχει χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση της ΠΖ και άλλων χρόνιων νοσημάτων και βαθμολογεί την σωματική, συναισθηματική και κοινωνική ευεξία του παιδιού ανεξάρτητα από την υποκείμενη νόσο. Οι βαθμολογίες του CHQ των παιδιών με ημικρανία συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες 100 υγιών παιδιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα παιδιά με ημικρανία παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερα CHQ scores απ’ ότι τα υγιή παιδιά σε όλες τις παραμέτρους της ΠΖ (p< 0.001). Επίσης, παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερα αθροιστικά scores στη σωματική (Physical Summary Score) και ψυχοκοινωνική (Psychosocial Summary Score) ευεξία. Συμπερασματικά, η ημικρανία προκαλεί στατιστικώς σημαντική επιβάρυνση στην ΠΖ των παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα »

Η επίδραση της αλλαντικής τοξίνης στα σωματοαρθητικά προκλητά δυναμικά σε παιδιά με εγκαφαλική παράλυση

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η καταγραφή και εκτίμηση πιθανών μεχαΒοδών των φδολίκών σωματοαισθητκών προκλητών δυναμικών (ΣΠΔ) μετά τη χορήγηση αλλαντικήs τοξίνης Α (ΑΤ-Α) σε παιδιά με εγκεφαλική παράδυση (ΕΠ). Σχη μελέτη συμπεριδήφθησαν 26 ασθενείs με αμφοτερόπδευρη σπαστική Ε.Π. (ηδικιη 2 έωs 10 ετών). Όταν γινόταν ενδομυϊκή έγχυση AT-A στο κάτω άκρο εξεταζόταν οι φδοίίέ καταγpαφέs ΣΠΔ κνημιαίου νεύρου και όταν γινόταν έγχυση στο άνω άκρο εξεταζόταν οι φδοι- ίέ καταγpαφέs του μέσου νεύρου. Οι φδοίίέ καταγρα- φέs των ΣΠΔ καταγράφηκαν πριν, καί τέσσερκ εβδομάδεs μεχά την έγχυση ΑΤ-Α. Πριν την έγχυση ΑΤ-Α παρατηρήθηκε υψηδό ποσοστό παθοδογικών ΣΠΔ τόσο στο μέσο νεύρο (66.6%) όσο και στο κνημιαίο (70.3%). Τέσσερκ εΒδομάδεκμεχά χη χορήγηση ΑΤ-Α παρατηρήθηκε σημαντική Βεδτίωση των παθοδογικών καταγραφών ΣΠΔ κνημιαίου νεύρου (p<0.05). Η χεδευταία αυτή παρατήρηση ίσως υποδηδώνει μια επίδραση τη σπαστικότητας των μυών στις κεντριές καταγραφές ΣΠΔ, τροποποίηση τη προσαγωγού ώσης μετά τη χορήγηση ΑΤ-Α ή και κεντρική δράση της τοξίνη αυτής στο ΚΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα »

Τα σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά στη συνοδική εκτιμηση παιδιών με αμφοτερόπλευρη σπαστική εγκεφαλική παράλυση

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να καταγραφούν και να μελετηθούν σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά (ΣΠΔ) σε παιδιά με αμφοτερόπλευρη σπαστική εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ) και να συσχετιστούν με την παρουσία και άλλων επιΒαρυντικών παραγόντων. Ασθενείες-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 51 ασθενείς με σπαστική μορφή ΕΠ (31 αγόρια, 20 κορίτσια, ηλικίαε 24-168 μηνών). Σε όλους τους ασθενείς καταγράφηκαν τα περιφερικά ΣΠΔ. Στις περιπτώσεις τετραπληγίας καταγράφηκαν τα ΣΠΔ μετά από ήπιο ηλεκτρικό ερεθισμό του μέσου και κνημιαίου νεύρου και στις περιπτώσεις διπληγίας καταγράφηκαν τα ΣΠΔ μόνο του κνημιαίου νεύρου. Τα ΣΠΔ συσχετίσθηκανμε την παρουσία επιββαρυντικών παραγόντων (προ-, περί, μεταγεννητικών), τον τύπο τη; εγκεφαλικής παράλυσης, το αναπτυξιακό ή νοητικό πηλίκο, τα οπτικά και στελεχιαία ακουστικά προκλητά δυναμικά (ΟΠΔ-ΑΠΔ), το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), τα νευροαπεκονισιακά ευρήματα, στις τυχόν συνοδές διαταραχές (οφθαλμολογκέε διαταραχέε, διαταραχές λόγου ή ακοής, επιληψία) και την κινητική κατάσταση των παραπάνω ασθενών. Αποτελέσματα: Τριάντα τέσσερα παιδιά (66,7%) έπασχαν από σπαστική χετραπληγία και 17 (33,3%) από σπαστική διπληγία. Από τις 34 καταγραφές σωματοαισθητκών προκλητών δυναμικών του μέσου νεύρου που ελήφθησαν οι 23 (67,60%) ήταν παθολογικές. Από τις 51 καταγραφές κνημιαίου νεύρου που ελήφθησαν οι 38 (74,5°%) ήταν παθολογικές. Στατιστικώς σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ παθολογικής καταγραφής ΣΠΔ μέσου νεύρου και ιστορικού Βαριάς περιγεννητικής λοίμωξης (p=0,016) καθώς και παθολογικών οπτικών προκλητών δυναμικών (p=0,020).

Διαβάστε περισσότερα »

Νευροψυχολογικές απώτερες επιπλοκές σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες ιαθέντες από παιδική οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία – πρόδρομα αποτελέσματα

Η οξεία λεμφοβλαστκή λευχαιμία (OAA) είναι η συχνότερη κακοήθης, νεοπλασματική νόσος της παιδικής ηλικίας. Με τα σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα η 5ετής επιβίωση αγγίζει το 80%. Με την επίτευξη υψηλών ποσοστών ίασης η έρευνα στρέφεται στις επιπλοκές από τη θεραπεία και στην ποιότητα ζωής των παιδιών που θα επιβιώσουν. Ανάμεσα στις συχνότερα αναγνωρίσιμες απώτερες επιπλοκές περιλαμβάνονται οι νευροψυχολογικές, δηλαδή οι επιπτώσεις στην ικανότητα μάθησης, στην προσοχή, στη μνήμη και εν γένει στο νοητικό πηλίκο. Η μελέτη εκπονείται με τη συμμετοχή παιδιών και εφήβων που νοσηλεύτηκαν στο Ογκολογκό τμήμα του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και στο Ογκολογκό τμήμα του Γ.Ν.Θ. Ίπποκράτειου".

Διαβάστε περισσότερα »

Η συμβολή των οπτικών προκλητών δυναμικών στη συνολική πρόγνωση παιδιών με αμφοτερό πλευρη σπαστική εγκεφαλική παράλυση

Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή και η μελέτη της συμβολήs των οπτικών προκλητών δυναμικών (ΟΠΔ) στην συνολική πρόγνωση ασθενών με αμφοτερόπλευρη σπαστική εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ). Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 72 ασθεvείs με αμφοτερόπλευρη σπαστική ΕΠ, ηλικιη 18-96 μηνών. Σε όλους τους ασθενής καταγράφηκαν εκ της από τα ΟΠΔ, το προγεννητικό και περιγεννητκό ιστορικό, ο τύποs τη ΕΠ, η αναπτυξιακή του ηλικία (ΑΔ), καθώs και τα αποτελέσματα τηs παιδοοφθαλμιατρικής εξέτασης, των ακουστικών προκλητών δυναμικών (ΑΠΔ), του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματοs (ΗΕΓ) και τηs μαγνητικής τομογςαφiαs εγκεφάλου (MRI). Το 59,7% (Ν=43) των ασθενών είχαν παθολογικά ΟΠΔ. Παράμετροι που συσχετίστηκαν με παθολογικά ΟΠΔ ήταν η σπαστική τετραπληγία (86,04°%; p=0,006), το παθολογικό ΗΕΓ(62,7%;p<0,001), η περικοιλιακή λευκομαλακία (PVL) (60,4°%; p<0,001), η περικοιλιακή λευκομαλακία (PVL) και υποξαιμκές βλάβεs (22,20%; p=0,038), η χαμηλή οπτική οξύτητα (440%; p=0,018) και ο χαμηλόs αναπτυξιακός δείκτης ΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top