Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Διατροφική υποστήριξη παιδιατρικών ασθενών: Υπερθερμιδικά συμπληρώματα

Η κάλυψη των θερμιδικών αναγκών είναι απαραίτητη για την φυσιολογική ανάπτυξη και αύξηση των παιδιών. Η διατροφική παρέμβαση μέσω της χρήσης των υπερθερμιδικών διαλυμάτων ενδείκνυται σε περιπτώσεις παιδιατρικών ασθενών που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους λόγω ειδικών προβλημάτων που υπαγορεύει η νόσος. Στην παρούσα ανασκόπηση συνοψίζεται η σκοπιμότητα, οι ενδείξεις και οι εφαρμογές των υπερθερμιδικών διαλυμάτων στους παιδιατρικούς ασθενείς.

Διαβάστε περισσότερα »

Ποιότητα διατροφής και ζωής παιδιών με τροφική αλλεργία

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας διατροφής και ζωής σε παιδιατρικούς ασθενείς με τροφική αλλεργία. Ασθενείς-Μέθοδοι: Αξιολογήθηκαν 25 ασθενείς(10 αγόρια, 15 κορίτσια), ηλικίας 3-4ετών (ΔΤ=6.84 έτη). Μετρήθηκαν το σωματικό βάρος και ύψος, και υπολογίστηκαν τα z scores βάρους (BAz) ύψους (YAz) και Δείκτη Μάζας Σώματος για την ηλικία (ΔΜΣz) με το λο¬γισμικό WHO Anthro v. 3.0.1. Για την αξιολόγηση της ποι¬ότητας ζωής και διατροφής, εφαρμόστηκαν το ερωτημα¬τολόγιο Food Allergy-Specific Questionnaire for Quality of Life- the Parent's Form (FAQLQ-PF) και ο δείκτης ποιότητας διατροφής Diet Quality Index-International (DQI-I) αντίστοιχα. Αποτελέσματα: Η αξιολόγηση θρέψης εντόπισε υποθρεψία σε ποσοστό 12% των παιδιών, ενώ το 16% ήταν υπέρβαρα. Η δίαιτα των παιδιατρικών ασθενών ήταν ορι¬ακά αποδεκτή σύμφωνα με τον δείκτη DQI-146.71±8.39), ενώ η κάλυψη των διατροφικών αναγκών ήταν ανεπαρκής (64.30±24.9) των υπολογισμένων ενεργειακών αναγκών) Στατιστικά σημαντική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ των τιμών του δείκτη DQI-I σκαι του ΔΜΣΣ (r=0.428, p=0.033). Από την εκτίμηση της ποιότητας ζωής, προέκυψε ότι οι όλοι οι γονείς των παιδιατρικών ασθενών εκφράζουν άγχος και αίσθημα περιορισμού σε τομείς των κοινωνικών τους δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διατροφή. Στα παιδιά με φτωχή ποιοτικά διατροφή, όπως και στα υπέρβαρα, το άγχος αυτό καταγράφεται σε μικρότερα ποσοστά. Συμπεράσματα: Η ποιότητα διατροφής και ζωής των παιδιών με τροφική αλλεργία βρέθηκε σημαντικά επη¬ρεασμένη. Απαιτείται αναλυτική διατροφική αξιολόγηση.

Διαβάστε περισσότερα »

Αξιολόγηση θρέψης σε παιδιατρικούς νοσηλευόμενους ασθενείς με χρόνιο νόσημα: χρήση διεθνών κριτηρίων

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παράλληλη αξιολόγηση θρέψης νοσηλευόμενων παιδιατρικών ασθενών με ανθρωπομετρικά κριτήρια και με χρήση εργαλείου διατροφικής αξιολόγησης διαλογής για αξιολόγηση κινδύνου υποθρεψίας. Ασθενείς-Μέθοδοι: Μελετήθηκε η διατροφική κατάσταση 50 παιδιατρικών χρόνια πασχόντων νοσηλευόμενων ασθενών (33 κορίτσια, 17 αγόρια), ηλικίας 2-18.5 ετών (μ.ο. = 8.38 έτη). Μετρήθηκαν το σωματικό βάρος και το ύψος, ενώ προσδιορίστηκαν το ιδανικό βάρος (ΙΒ) και ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ). Υπολογίστηκαν τα z-scores βάρους (WAz) και ύψους για την ηλικία (HAz) με το λογισμικό WHO Anthro v 3.0.1. Εφαρμόστηκαν επίσης τα κριτήρια Gomez, Waterlow, και Cole καθώς και το εργαλείο διατροφικής αξιολόγησης διαλογής Pediatric Subjective Global Nutritional Assessment (PSGNA). Συμπληρωματικά καταγράφηκαν τα επίπεδα λευκωματίνης και ολικών λεμφοκυττάρων. Αποτελέσματα: Τα κριτήρια του WHO κατηγοριοποίησαν το 96% των παιδιών ως καλά τρεφόμενα, ενώ το κριτήριο Cole έδειξε ότι το 6% ήταν μέτρια υποσιτισμένα. Τα περισσότερα παιδιά με σοβαρή υποθρεψία ανίχνευσε το κριτήριο Waterlow HA (4%). Σύμφωνα με το PSGNA το 68% των παιδιατρικών ασθενών βρισκόταν σε μέτριο κίνδυνο υποθρεψίας ενώ το 6% σε υψηλό. Συμπεράσματα: Το PSGNA αποτελεί μια ευαίσθητη δοκιμασία διατροφικής διαλογής για ανίχνευση κινδύνου υποθρεψίας στα παιδιά ενώ η κατάταξη της υποθρεψίας με βάση z-scores του WHO βρέθηκε να είναι η πληρέστερη. Προτείνεται η εφαρμογή του PSGNA σε συνδυασμό με τα ανθρωπομετρικά πρότυπα του WHO για την εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης αλλά και του κινδύνου υποθρεψίας σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Διαβάστε περισσότερα »

Γαστρεντερολογικές εκδηλώσεις και κατάσταση θρέψης σε παιδιατρικούς ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση

Σκοπός τη μελέτη ήταν η εκτίμηση των γαστρεντερολογικών εκδηλώσεων παιδιών με εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ) καί η συσχέτιση με την κατάσταση θρέψη. Ασθενείς-Μέθοδοι: Συμμετείχαν 50 παιδιά (28 αγόρια καί 22 κορίτσια) ηλικίας από 7μηνών έως 13 ετών (6,07±3,10 έτη). Μετρήθηκαν το Βάρος και το ύψος και υπολογίστηκε ο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Έγινε κατάταξη με βάση τις πρότυπες καμπύλες ανάπτυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) καί υπολογίστηκαν τα z-scores με το λογισμικό WHO Anthro v 3.0.1. Η καταγραφή των γαστρεντερολογικών προβλημάτων των παιδιών του δείγματος έγινε με χρήση ερωτηματολογίου καί μέσω κλινικής παρατήρηση. Αποτελέσματα: Οί κοινότερες γαστρεντερολογικές εκδηλώσεις μεταξύ των παιδιών με ΕΠ ήταν η δυσκολία μάσηση (44%) και η δυσκοιλιότητα (46%), ενώ σημαντική ήταν η συχνότητα τηε δυσκαταποσίαε και των επείσοδίων βήχα ή πνιγμού. Το σύνολο των γαστρεντερολογικών εκδηλώσεων εμφανίζονται συχνότερα στα υποθρεπτικά παιδιά (p=0,003). Η σοβαρότητα της νευρολογικής βλάβη συνεπάγεται μείωση στις ανθρωπομετρικές παραμέτρους και μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνιση γαστρεντερολογικών προβλημάτων (p<0,005). Συμπεράσματα: Οί γαστρεντερολογικές εκδηλώσεις είναι συχνές στα παιδιά με ΕΠ, και η ύπαρξη υποθρεψίαε συνιστά μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου ανάπτυξη αυτών των εκδηλώσεων. Η λεπτομερήε εκτίμηση τηε κατάσταση θρέψη σε συνδυασμό με την διεξοδική μελέτη αυτών των εκδηλώσεων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πλήρους διατροφικής αξιολόγηση και τη διαιτολογικής πρακτικής στα παιδιά με ΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top