Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Κακοποίηση παιδιών με θανατηφόρα έκβαση: Αναφορά περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Περιγράφεται περίπτωση που αφορά σε αβάπτιστο θήλυ 18 μηνών, το οποίο βρέθηκε νεκρό από τη μητέρα του σε παράπηγμα μικρού καταυλισμού τσιγγάνων σε υποβαθμισμένη περιοχή. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν συγκεκριμένοι προδιαθεσικοί παράγοντες και χαρακτηριστικά, που μπορούν να οδηγήσουν στην ακραία αυτή μορφή κακοποίησης. Με τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων και των κατάλληλων σχεδιασμών η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει πλέγμα προστασίας για την αποτροπή παρόμοιων περιπτώσεων.

Διαβάστε περισσότερα »

Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών: Αναδρομική μελέτη στα αρχεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του νομού Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: El σεξουαλική κακοποίηση των παι¬διών αποτελεί ένα φαινόμενο, το οποίο κάνει την εμφάνι¬σή του σε όλεs IS κοινωνία και IS ιστορικέέ περιόδου, με τραγικέέ συνέπεε για το παιδί. Σκοπόs: Μελετώνται και αναλύονται τα δεδομένα που προκύπτουν από την επε¬ξεργασία των αρχείων ms Ιατροδικαστή Yπnpεσίαs του νομού Θεσσαλονίκη κατά την τετραετία 2005-2008. Υλι- κό-μέθοδοs: Εντοπίσθηκαν 56 πεplπτώσεls σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών από ns οποίε οι 47 πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου ms έpευvas. Συμπεριλήφθηκαν περι- πτώσεls οι οποίεs σχετίζονταν με συμμετοχή ή έκθεση παι¬διών και εφήβων σε πpάξεls σεξουαλικού περιεχομένου, με στόχο τη σεξουαλική διέγερση του δράστη. Αποτελέ¬σματα: Στην παρούσα έρευνα, τα αγόρια μικρότερη ηλι- κίαέ αποτελούσαν θύματα κακοποίηση συχνότερα από τα κορίτσια (p<0,001). Στα παιδιά μεγαλύτερη ηλιms, η σε¬ξουαλική κακοποίηση ολοκληρώνονταν πιο συχνά (ρ <0,001) και του ασκούνταν συχνότερα σωματική βία από του δpάστεs (ρ<0,001). Κατά την ιατροδικαστική εξέτα¬ση, ήταν πιο πιθανό να ανιχνευτούν ευρήματα σεξουαλι- κήs κaκοποίnσns στα κορίτσια από ότι στα αγόρια (ρ= 0,04), ομοίωέ και στα μεγαλύτερα από ότι στα μικρότερα παιδιά (ρ<0,001).

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top