Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια συνέπεια συνδρόμου λύσης του όγκου σε παιδί με υποτροπή μη Hodgkin λεμφώματος

Περιγράφεται περίπτωση συνδρόμου λύσης του όγκου (ΣΛΘ) και οξείας νεφρικής ανεπάρκειας (ONA), σε αγόρι ηλικίας 9 χρόνων. Το ΣΛΟ αναπτύχθηκε κατά την έναρξη της χημειοθεραπείας, στην οποία υποβλήβηκε ο ασθενής, λόγω υποτροπής στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) Τ-λεμφοβλαστικού λεμφώματος. Το ΣΛΟ χαρακτηρίζεται από σύνολο μεταβολικών διαταραχών που συμβαίνουν κυρίως κατά την έναρξη της χημειοθεραπείας σε παιδιά με αιματολογικές κακοήιθιες, όπως μη λέμφωμα (NHL) και οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ). Η αντιμετώπιση του ΣΛΟ και της ONA έγινε με τη βοήθεια συσκευής αιμοκάθαρσης (prisma). Η ενδεικνυόμενη για τη νόσο χημειοθεραπεία διακόπηκε μέχρι πλήρους αποκατά­στασης της νεφρικής λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα »

Συγκριτική μελέτη δύο μεθόδων προσδιορισμού προκαλσιτονίνης

Πολλοί παράγοντες που συμμετέχουν στη λοίμωξη διερευνήθηκαν κατά καιρούς προκειμένου να αποτελέσουν δείκτες της έγκαιρης διάγνωσης της βακτηριακης λοίμωξης. Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να προσδιορίζονται εύκολα, γρήγορα, με χαμηλό κόστος και αυξημένη ειδικότητα και ευαισθησία. Ενας τέτοι­ος παράγοντας είναι η προκαλσιτονίνη (PCT). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού της προκαλσιτονίνης στον ορό ασθενών με λοίμωξη. Η μία μέθοδος αφορά τον ταχύ ημιποσοτικό προσδιορισμό της προκαλσιτονίνης με ανοσοχρωματογραφικη μέθοδο (PCT-Q) και η άλλη τον ποσο­τικό προσδιορισμό της με χημειοφωταύγεια (LUMItest PCT). Η μελέτη περιλάμβανε 175 παιδιά με λοίμωξη, στα οποία έγινε προσδιορισμός της PCT (α) με την ταχεία ανοσοχρωματογραφικη μέθοδο, (PCT-Q, ημιποσοτικός προσδιορισμός), και (β) με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας (LUMItest PCT, ποσοτικός προσδιορισμός). Τα παιδιά αυτά χωρίσθηκαν σε 4 ομάδες ανάλογα με τα επίπεδα PCT-Q ορού: η ομάδα Α περιλάμβανε 58 παιδιά τα οποία είχαν PCT <0,5 ng/ml, η ομάδα Β 36 παιδιά με επίπεδα PCT που κυμαίνονταν μεταξύ 0,5 ng/ml και 2 ng/ml, η ομάδα Γ 48 παιδιά με επίπεδα PCT που κυμαίνονταν μεταξύ 2 ng/ml και 10 ng/ml και η ομάδα Δ 33 παιδιά με PCT >10 ng/ml. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η ευαισθησία της ταχείας ανοσοχρωματογραφικης μεθόδου (PCT-Q) και της μεθόδου με χημειοφωταύγεια (LUMItest PCT) είναι 91,7 % και 100% αντίστοιχα ενώ η ειδικότητα είναι 98,1% και 98,9% αντίστοιχα.. Στις ομάδες Α κα.ι Β όπου το εύρος των τιμών είναι μικρό, το σφάλμα εκτίμησης με την PCT-Q φθάνει στο 4% ενώ στις ομάδες Γ και Δ όπου το εύρος τιμών είναι μεγαλύτερο φθάνει στο 12,5 και 6,5% αντίστοιχα. Το σφάλμα παρατηρείται κυρίως στις οριακές τιμές. Η μέθοδος PCT-Q έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ταχεία, δε χρειάζεται ειδικό εργαστηριακό εξοπλισμό και έχει μικρό σφάλμα εκτίμησης. Στις μικροβιακές λοιμώξεις μετά την έναρξη της αντιμικροβιακης θεραπείας, προκειμένου να γίνει περαιτέρω παρακολούθηση της πορείας της νόσου και της ανταπό­κρισης στη θεραπεία θα πρέπει να γίνεται και ο ποσοτικός προσδιορισμός της PCT. Ο προσδιορισμός αυτός θα πρέπει να ακολουθεί τον αρχικό ταχύ ημιποσοτικό προσδιορισμό της PCT (PCT-Q).

Διαβάστε περισσότερα »

Σπλαχνική λεισμανίαση σε δύο παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

Η σπλαχνική λεϊσμανίαση (ΣΛ) είναι ζωοανδρωπονόσος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τους φλεβοτόμους, οι οποίοι μολύνονται από σκύλους και άλλα άγρια ζώα. Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από τον παρατεινόμενο πυρετό, τη σπληνομεγαλία και την παγκυτταροπενία. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβά¬νει νοσήματα που προκαλούν παρατεινόμενο πυρετό, αλλά και κακοήδη νοσήματα του αίματος όπως λευχαι¬μίες και λεμφώματα. Παρατηρείται σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και τη Νό¬τιο Αμερική. Επίσης παρατηρείται σε ασδενείς με δευτεροπαδείς ανοσοανεπάρκειες όπως η λοίμωξη HIV. Στο άρδρο αυτό, περιγράφονται δύο περιπτώσεις παιδιών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) στους οποίους συνυπήρχε ταυτοχρόνως οξεία λοίμωξη από Leishmania Donovani Infantum, γεγονός που δημιούργησε δια¬γνωστικό πρόβλημα στον ένα εκ των δύο ασδενών. Το ενδεχόμενο συνύπαρξης των δύο αυτών νοσημάτων και η εκτίμηση τόσο του ιστορικού όσο και των αιματολογικών εργαστηριακών εξετάσεων που επιβεβαιώνουν τη διάγνωση πρέπει πάντα να εξετάζεται ώστε ν’ αναδεικνύεται σοβαρότερο υποκείμενο νόσημα.

Διαβάστε περισσότερα »

Παραφαρυγγικό απόστημα και οξύ ραιβόκρανο. Περιγραφή δύο περιπτώσεων

O συνδυασμός παραφαρυγγικού αποστήματος και ραιβόκρανου που οφείλεται σε σπασμό του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός είναι πολύ σπάνια κατάσταση. Περιγράφονται δύο περιπτώσεις παραφαρυγ- γικού αποστήματος με οξύ ραιβόκρανο, στις οποίες η διάγνωση τέθηκε με την αξονική τομογραφία του τρα¬χήλου και αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά με ενδοφλέβια χορήγηση συνδυασμού αντιβιοτικών. Η αξονική τομογραφία σε ένα πρώιμο στάδιο κρίνεται απαραίτητη σε κάθε ανεξήγητη φλεγμονώδη εξεργασία της περιοχής του τραχήλου, ιδίως όταν συνυπάρχει και οξύ μη τραυματικό ραιβόκρανο.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top