Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Συχνότητα της θρομβοκυττάρωσης στις οξείες λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας

Με την ευρεία χρήση των αυτόματων αιματολογικών αναλυτών και την καδιέρωση του ελέγχου των δρομβοκυττάρων, προέκυμε ότι η δρομβοκυττάρωση (ΘΚ) αποτελεί συχνό εύρημα κατά τη διάρκεια των λοιμώ¬ξεων και άλλων καταστάσεων στην παιδική ηλικία. Σκοπός της μελέτης μας είναι να εκτιμήσουμε τη συχνό¬τητα της δρομβοκυττάρωσης, τις καταστάσεις στις οποίες παρατηρείται και τη διαδρομή της. Υλικό της μελέ¬της απετέλεσαν 4640 παιδιά που νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας τα τελευταία 7 χρόνια. Εξαιρέδηκαν ασδε- νείς με χρόνιο νόσημα ή κακοήδεια. Μέδοδοι: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη στοιχείων των ασδενών (ηλι¬κία, νόσος, αριδμός αιμοπεταλίων) που καταγράφηκαν και συσχετίσδηκαν. Αναλύδηκαν επίσης χαρακτηριστι¬κοί παράμετροι των αιμοπεταλίων όπως ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) και εύρος κατανομής των αιμοπε¬ταλίων (PDW). Αποτελέσματα: Αριδμός αιμοπεταλίων >400.000/mm3 σε 892/4640 ασδενείς (19,2%). Τιμές αι¬μοπεταλίων μεταξύ 400.000-500.000/mm3 αντιστοιχούσαν στο 11% των ασδενών, τιμές μεταξύ 500.000- 800.000/mm3 στο 7.9% και τιμές >800.000/mm3 στο 0.6%. Ποσοστό 56.7% των ασδενών με δρομβοκυττάρω¬ση ανήκε στην ήλικιακή ομάδα <2 ετών, 16.6% μεταξύ 2-4 ετών και το 26.6% >4 ετών. Καταστάσεις, στις οποί¬ες παρατηρήδηκε δρομβοκυττάρωση, ήταν λοιμώξεις του αναπνευστικού με ποσοστό 48%, του γαστρεντερικού (17%), και οξείες δηλητηριάσεις (8%). Συμπεράσματα: Η δρομβοκυττάρωση στην παιδική ηλικία είναι δευτερο¬παθής κυρίως σε λοιμώξεις του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος. Είναι ασυμπτωματική και διαρκεί περίπου 1-4 εβδομάδες.

Διαβάστε περισσότερα »

Στάδιο ανάπτυξης και ατυχήματα στα παιδιά

Στόχος της έρευνάς μας είναι να μελετήσουμε το profile των κακώσεων ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και να ελέγξουμε αν οι γονείς είναι γνώστες των κινδύνων. ΥΛΙΚΌ: 11246 παιδιά, έως 19 ετών, που ήρθαν στο ΤΕΠ για ατυχήματα τα 5 τελευταία χρόνια, καθώς και 2200 γονείς. ΜΕΘΟΔΟΣ: καταγράμα με τους ασθενείς σε 3 ηλικιακές ομάδες (1-5, 6-12, 12-19 ετών), τα δημογραφικά στοιχεία, τον τύπο, την κλινική φύση και τη βαρύτητα της κάκωσης σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Οι γονείς απάντησαν σε ερωτηματο­λόγιο και τους χωρίσαμε σε τρεις ομάδες ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο σύνολο των παιδιών, συχνότερες ήταν οι κακώσεις των άκρων (42.4%). Μόνο το 11% των ασθενών χρειάστηκε νο­σηλεία. Στην πρώτη ηλικιακή ομάδα, οι πτώσεις ήταν υπεύθυνες για το 82.6% των κακώσεων. Στην δεύτερη ομάδα, οι κακώσεις στη διάρκεια των σπορ, αντιπροσώπευαν το 80.2%. Τα τροχαία και τα ατυχήματα στα σπορ ήταν εξίσου υπεύθυνα για τις κακώσεις στους εφήβους (39.9% και 40.8%). Από τους γονείς που συμ­μετείχαν στην έρευνα, το 60% δεν είχε καμία ενημέρωση, και μόνο το 8% ήταν γνώστες των κινδύνων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα παιδιά ανάλογα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο έχουν ροπή προς διαφορετικό είδος ατυχημάτων. Οι παιδίατροι μπορούν να παρέμβουν, προσφέροντας ενημέρωση και εκπαίδευση στους γονείς και στα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top