Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Αδρή κινητικότητα παιδιών με κώφωση, βαρηκοΐα και φυσιολογική ακοή

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση και η σύγκριση των επιπέδων αδρής κινητικότητας παιδιών με κώφωση, βαρηκοΐα και φυσιολογική ακοή. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι δεξιότητες μετακίνησης και χειρισμού, καθώς και η γενική κινητική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά είκοσι οκτώ παιδιά (Ν=28), οκτώ με κώφωση που φοιτούσαν στο Δημοτικό Σχολείο Κωφών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, οκτώ με βαρηκοΐα που φοιτούσαν σε τυπικό σχολείο και δώδεκα με φυσιολογική ακοή. Για την εκτίμηση της κινητικής ανάπτυξης των εξεταζομένων χρησιμοποιήθηκε το Τεστ Αδρής Κινητικής Ανάπτυξης (Test of Gross Motor Development:, Ulrich, 1985). Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής, καθώς και το μη παραμετρικό Kruskal- Wallis test για την εξέταση των διαφορών στην αδρή κινητικότητα. Από τα αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στην κινητική ανάπτυξη μεταξύ των τριών εξεταζομένων ομάδων. Ωστόσο, τα παιδιά με βαρηκοΐα παρουσίασαν υμηλότερα επίπεδα απόδοσης στην εκτέλεση των χειριστικών δεξιοτήτων. Αντίθετα, στις δεξιότητες μετακίνησης και στη γενική κινητική ανάπτυξη, τα παιδιά με φυσιολογική ακοή έδειξαν να υπερτερούν σε σύγκριση με τις ομάδες των παιδιών με προβλήματα ακοής. Συμπεραίνεται ότι παιδιά με προβλήματα ακοής παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα αδρής κινητικής ανάπτυξης με συνομήλικα παιδιά με φυσιολογική ακοή.

Διαβάστε περισσότερα »

Επίπεδα φυσικής κατάστασης αθλητών με νοητική υστέρηση και απροπόνητων ατόμων με φυσιολογικό Δείκτη Νοημοσύνης

Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει τα επίπεδα αερόβιας ικανότητας και μυϊκής δύναμης νεαρών ενηλίκων καλαθοσφαιριστών με νοητική υστέρηση (ΝΥ) και να τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα επίπεδα απροπόνητων ατόμων με φυσιολογικό Δείκτη Νοημοσύνης (ΦΑΝ), παρόμοιας ηλικίας. Στη μελέτη συμμετείχαν 10 νεαροί ενήλικες καλαθοσφαιριστές με ελαφρά προς μέτρια ΝΥ, ηλικίας 22.9 ± 4.1 ετών και 10 απροπόνητοι ενήλικες με ΦΑΝ, ηλικίας 23.5 ± 2.0 ετών. Ο Δείκτης Νοημοσύνης των καλαθοσφαιριστών με ΝΥ εκτιμήθηκε με το Stanford Binet Intelligence scale. Ο προσδιορισμός της μέγιστης πρόσλημης οξυγόνου (VO2mJ έγινε σε δαπεδοεργόμετρο με τον αναλυτή EOS SPRINT. Η εκτίμηση της μυϊκής δύναμης των πρόσθιων και των οπίσθιων μηριαίων μυών έγινε σε ένα ισοκινητικό δυναμόμετρο (CYBEXII) στις γωνιακές ταχύτητες 60°, 1800 και 300°.sec-1. Οι καλαθοσφαιριστές με ΝΥ συμμετείχαν σε πρόγραμμα προπόνησης 4.5 ωρών εβδομαδιαία για τουλάχιστον 1 έτος. Από τα αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p>.05) μεταξύ των δύο ομάδων στις υπό εξέταση παραμέτρους της φυσικής κατάστασης. Συ- μπεραίνεται ότι ενήλικες καλαθοσφαιριστές με ΝΥ είναι ικανοί να βελτιώσουν τις φυσικές τους ικανότητες συμμετέχοντας σε μακροπρόθεσμη, συστηματική και καλά δομημένη φυσική δραστηριότητα.

Διαβάστε περισσότερα »

Στάθμιση των κινητικών κλιμάκων της δοκιμασίας της Griffiths No II, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η στάδμιση των κινητικών κλιμάκων (αβρής και λεπτής) της δοκιμασίας της Griffiths No II, σε παιβιά προσχολικής ηλικίας. Για τη στάδμιση των κινητικών κλιμάκων Α- αβρής και Δ-λεπτής ή Συντονισμού ματιού-χεριού του Griffiths τεστ Νο II, εξετάστηκαν 930 παιδιά (455 αγό¬ρια και 475 κορίτσια) ηλικίας από 37 έως 72 μηνών (3-6 χρόνων). Βρέβηκε η αρχική, μέση και οριακή ηλι¬κία για κάβε δεξιότητα των κλιμάκων Α και Δ και καδορίσδηκαν οι εκατοστιαίες δέσεις ανάλογα με τον αναπτυξιακό δείκτη και τη χρονολογική ηλικία του παιδιού. Έτσι, με μία εύχρηστη μέθοδο μπορεί να κα- θορισθεί η κινητική αναπτυξιακή κατάσταση του παιδιού χωρίς να απαιτείται μεγάλος χρόνος ή ειδικά όρ¬γανα. Από την παρούσα εφαρμογή της δοκιμασίας της Griffiths στα παιδιά της χώρας μας, διαπιστώθηκε ότι ο μέσος όρος των αναπτυξιακών δεικτών και των δύο κλιμάκων ήταν υμηλότερος σε σχέση με τους αντί¬στοιχους δείκτες του δείγματος της Griffiths. Μερικοί από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την ταχύτερη εξέλιξη της κινητικής ανάπτυξης είναι: η πάροδος του χρόνου, οι περιβαλλοντικές και πολιτισμι¬κές διαφορές μεταξύ των κρατών και ο εμπλουτισμός του διδακτικού προγράμματος με πιο πολύπλοκες και προκλητικές δραστηριότητες, που συνεπάγεται την καλύτερη εκπαίδευση και εξέλιξη του παιδιού.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top