Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Μελέτη του οστικού μεταβολισμού σε παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία μετά το τέλος της χημειοθεραπείας εφόδου

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση του οστικού μεταβολισμού σε παιδιά με οξεία λεμφοβλαστικη λευχαιμία μετά το τέλος της χημειοδεραπείας εφόδου. Υλικό της μελέτης απατέλεσαν 13 παιδιά με οξεία λεμφαβλαστικη λευχαιμία (ΟΛΑ), που ολοκλήρωσαν τη φάση εφόδου με το πρωτόκολλο ALL BFM ’95, στα οποία έγινε προσδιορισμός της οστικης πυκνότητας (bone mineral density: g/cm2) της σπονδυλικής στήλης (Ο1- Ο4) με τη μέθοδο της απορρόφησης διπλής ενέργειας δέσμης φωτονίων υμηλής ενέργειας (DEXA).Για κάθε παιδί έγινε καταγραφή του φύλου, της ηλικίας, της αθροιστικής δόσης των κορτικοστεροειδών, των σωματομετρικών παραμέτρων καθώς επίσης και προσδιορισμός των τιμών του ασβεστίου, του μαγνησίου, του φωσφόρου και της αλκαλικής φωσφατάσης ταυ ορού. Οι τιμές της οστικης πυκνότητας εκφράστηκαν σε τιμές z- scores, οι οποίες εκφράζουν την απόκλιση από τη μέση τιμή της οστικης πυκνότητας για την ηλικία, το βάρος, το ύψος και το φύλο αντίστοιχα. Τέλος οι προαναφερθείσες παράμετροι συσχετίστηκαν με τις αντιστοιχείς ομάδας ελέγχου, αποτελούμενης από 13 υγιή παιδιά. Αποτελέσματα: από τα 13 παιδιά που μελετήθηκαν, 8 κατατάχθηκαν στην ομάδα χαμηλού και 5 στην υμηλού κινδύνου. Με βάση τις τιμές z-scores 6 χαρακτηρίστηκαν φυσιολογικά (z-score <1 SD),ενώ σε 6 παιδιά οι τιμές των z-scores ήταν ενδεικτικές οστεοπενίας (z-score 12.5SD) και σε ένα παιδί ενδεικτική οστεοπόρωσης (z-score >2.5 SD). Από τη στατιστική ανάλυση με τη δοκιμασία t-test για ανεξάρτητα δείγματα προέκυμε μειωμένη μέση τιμή z-score (-1.28) στα παιδιά με ΟΛΑ, ενώ η αντίστοιχη τιμή των μαρτύρων ήταν -0.47 (p=0.014). Αντίστοιχη στατιστική σημαντικστητα βρέθηκε και από τη συσχέτιση της οστικής πυκνότητας στις δύο ομάδες παιδιών (μέση τιμή 0.623 g/cm2 για τα παιδιά με λευχαιμία έναντι 0.690 g/cm2 για τους μάρτυρες, p=0.012), ενώ δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της οστικής πυκνότητας και του >z-score μεταξύ των παιδιών χαμηλού ή υμηλού κινδύνου, την αθροιστική δόση των χημειοθεραπευτικών και το φύλο. Από τους βιοχημικούς δείκτες που μελετήθηκαν, δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές των τιμών τους μεταξύ ασθενών και μαρτύρων. Συμπερασματικά πρακύπτει άτι τα παιδιά με ΟΛΑ παpαυσιάζαυv σε μεγάλα βαθμό αστεαπεvία μετά την εντατική χημειαθεραπεία εφόδσυ.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top