Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Αυτόματη διόρθωση του κατάγματος στον αναπτυσσόμενο σκελετό

Η ικανότητα του αναπτυσσόμενου σκελετού να αυτοδιορθώνει την παραμόρφωση των καταγμάτων και να αποκαθιστά τις τυχόν βλάβες του οστού με αντίστοιχης με την αρχική ποιότητας οστίτη ιστό, είναι μοναδική και έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και έρευνας τους τελευταίους δύο αιώνες. Η αυτοδιόρθωση συμβαίνει τόσο στην εστία του κατάγματος, όσο και με μεταβολή της δραστηριότητας του συζευκτικού χόνδρου. Η πειραματική αυτή μελέτη εξετάζει τη δραστηριότητα των δύο ημίσεων (πρόσθιο και οπίσθιο) του συζευκτικού χόνδρου είκοσι λευκών επίμυων ως προς τη σχέση τους με το κοίλο η το κυρτό της γωνίωσης στην περιοχή του κατάγματος. Τα αποτελέσματα των ελέγχων στους επίμυες που θανατώθηκαν μετά την πρόκληση του κατάγματος στις 48, 96 και 168 ώρες ήταν α) βιολογικά: μετρήθηκε αυξημένο DNA/mg ιστού του συζευκτικού χρόνδρου και πρωτεΐνη/mg ιστού του συζευκτικού χόνδρου και,) ιστολογικά: φάνηκε υπερπλασία με αυξημένη δραστηριότητα των οστεοβλαστών στην κοίλη πλευρά της παραμόρφωσης. Φαίνεται λοιπόν ότι το ήμισυ του συζευκτικού χόνδρου που πρόσκετται στο κοίλο της παραμόρφωσης παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα ως προς το ήμισυ που πρόσκειται στο κυρτό της παραμόρφωσης με σκοπό τη διόρθωση της γωνίωσης του κατάγματος.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top