Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Φυσική δραστηριότητα παιδιών με κώφωση, βαρηκοΐα και φυσιολογική ακοή

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση και η σύγκριση των επιπέδων φυσικής δpαστηpιότηταs παιδιών με κώφωση, Βαρηκοΐα και φυσιολογική ακοή. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι διαφοpέs που παρουσίασαν οι τpειs ομάδεs στη φυσική δραστηριότητα α) κατά τη διάρκεια του μαθήματοs τη Φυσικής Αγωγήs, β) εvτόs και εκτός σχολείου, γ) στη συνολική φυσική δραστηριότητα. Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά είκοσι οκτώ παιδιά (Ν=28), 8 με κώφωση, 8 με βαρηκοΐα και 12 με φυσιολογική ακοή (μέσοs όpοs ηλικία 10 έτη). Η εκτίμηση τηs φυσικήs δραστηpιότηταs έγινε με το επιταχυνσιόμετρο CSA (Computer Science and Application) για δύο συvεχόμεvεs ημέpεs. Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι πεpιγpαφικήs στατιστικήs και το μη παραμετρικό Kruskal-Wallis test για την εξέταση των διαφορών στη φυσική δραστηριότητα μεταξύ των ομάδων. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι δεν υπήρξαν στατιστικά σημα- vτικέs διαφοpέs στη φυσική δραστηριότητα μεταξύ των τριών ομάδων (p>. 05). Παρόλα αυτά, στο μάθημα τη Φυσικής Αγωγήs, τα παιδιά με Βαρηκοΐα παρουσίασαν υψηλότεpεs τιμέs φυσ< δpαστηpιότηταs σε counts, αλλά και υψηλά επίπεδα ένταση κατά τη διάρκεια τη φυσικής δραστηpιότηταs για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συγκριτικά με τα παιδιά με κώφωση και με φυσιολογική ακοή. Τα παιδιά με φυσιολογική ακοή έδειξαν να είναι περισσότερο δραστήρια κατά τη διάρκεια τη παpαμοvήs του στο σχολείο αλλά και εκws σχολείου, σε σύγκριση με εκείνα με Βαρηκοΐα και με κώφωση. Eνός σχολείου, στις καθημεpιvέs δραστηριότητεs, τα παιδιά με βαρηκοΐα υπολείπονταν σε απόδοση συγκρινόμενα με τις δύο άλλεs ομάδεs των εξεταζομένων. Στο σύνολο τη φυσικής δραστηριότηταs, τα παιδιά με φυσιολογική ακοή φάνηκαν να υπερέχουν εκείνων με κώφωση και βαρηκοΐα. Από την παρούσα μελέτη συμπεραίνεται ότι παιδιά με προβλήματα ακοής παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα φυσικής δραστηριότητας με συνομηλίκους τους με φυσιολογική ακοή.

Διαβάστε περισσότερα »

Αδρή κινητικότητα παιδιών με κώφωση, βαρηκοΐα και φυσιολογική ακοή

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση και η σύγκριση των επιπέδων αδρής κινητικότητας παιδιών με κώφωση, βαρηκοΐα και φυσιολογική ακοή. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι δεξιότητες μετακίνησης και χειρισμού, καθώς και η γενική κινητική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά είκοσι οκτώ παιδιά (Ν=28), οκτώ με κώφωση που φοιτούσαν στο Δημοτικό Σχολείο Κωφών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, οκτώ με βαρηκοΐα που φοιτούσαν σε τυπικό σχολείο και δώδεκα με φυσιολογική ακοή. Για την εκτίμηση της κινητικής ανάπτυξης των εξεταζομένων χρησιμοποιήθηκε το Τεστ Αδρής Κινητικής Ανάπτυξης (Test of Gross Motor Development:, Ulrich, 1985). Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής, καθώς και το μη παραμετρικό Kruskal- Wallis test για την εξέταση των διαφορών στην αδρή κινητικότητα. Από τα αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στην κινητική ανάπτυξη μεταξύ των τριών εξεταζομένων ομάδων. Ωστόσο, τα παιδιά με βαρηκοΐα παρουσίασαν υμηλότερα επίπεδα απόδοσης στην εκτέλεση των χειριστικών δεξιοτήτων. Αντίθετα, στις δεξιότητες μετακίνησης και στη γενική κινητική ανάπτυξη, τα παιδιά με φυσιολογική ακοή έδειξαν να υπερτερούν σε σύγκριση με τις ομάδες των παιδιών με προβλήματα ακοής. Συμπεραίνεται ότι παιδιά με προβλήματα ακοής παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα αδρής κινητικής ανάπτυξης με συνομήλικα παιδιά με φυσιολογική ακοή.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top