Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Υποτροπιάζον ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο Περιγραφή μιας περίπτωσης

Το ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο (ΟΑΣ) αποτελεί ένα ετερογενές σύνολο απο παρόμοιες οντότητες με μεταβλητή κλινική έκφραση και βαρύτητα. Χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη εμφάνιση μικροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας, θρομβοπενίας και οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός αγοριού 11 χρόνων με υποτροπιάζον ΟΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα »

Σύνδρομο υποπλασίας του ουραίου άκρου της σπονδυλικής στήλης Περιγραφή μιας περίπτωσης

Τo Σύνδρoμo Υπoπλασίας τoυ Oυραίoυ Άκρoυ της Σπoνδυλικής Στήλης (ΣΥOΑΣΣ) είναι μία σπάνια σκελετική ανωμαλία, η oπoία χαρακτηρίζεται από δυσπλασία ή αγενεσία (μερική ή oλική) τoυ ιερoύ oστoύ ή τoυ κόκκυγα, συνoδευόμενη από πoλλαπλές ανωμαλίες της oυραίας μoίρας τoυ σώματoς, συμπεριλαμβανoμένoυ τoυ oυρoπoιoγεννητικoύ συστήματoς, τoυ oρθoύ και των κάτω άκρων. Παρoυσιάζoυμε τα κλινικά και απεικoνιστικά ευρήματα ενός κoριτσιoύ ηλικίας 15 χρoνών με ΣΥOΑΣΣ.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top