Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Φυματιώδης τραχηλική λεμφαδενοπάθεια σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Η φυματιώδη τραχηλική λεμφαδενίτιδα στα παιδιά είναι μια εξωπνευμονική εντόπισα φυματίωση και η προσβολή είναι πάντα δευτεροπαθήε, δια τη λεμφικήε ή/και αιματογενούε οδού μετά από πρωτοπαθή λοίμωξη. Περιγράφονται τρεις περιπτώσεις, ενός κοριτσιού 3,5 ετών και δυο αγοριών 2,5 και 6 ετών αντίστοιχα, τα οποία εμφάνισαν ανώδυνη τραχηλική διόγκωση χωρίε γενικά συμπτώματα. Αρχικά αντιμετωπίστηκαν με εμπειρική ευρέοε φάσματοε αντιβιοτική αγωγή, χωρίς όμως να παρατηρηθεί βελτίωση. Και στα τρία παιδιά, η ακτινογραφία θώρακος ήταν φυσιολογική και η καλλιέργεια γαστρικού υγρού ήταν αρνητική για μυκοβακτηρίδια. Η διάγνωση τέθηκε μετά από βιοψία και ιστολογική εξέταση του εμπλεκόμενου λεμφα- δένα (στα δύο παιδιά) και επιβεβαιώθηκε με τη διενέργεια τηε φυματινοαντίδρασης Mantoux (εντόνωε θετική και στα τρία). Πηγή τηε μόλυνση αποτέλεσε και για τα τρία παιδιά ενήλικαε από το στενό οικογενειακό περιβάλλον: γιαγιά, παππούς, πατέρας αντίστοιχα. Η αντιφυματική αγωγή που χορηγήθηκε και στους τρεις ασθενείς οδήγησε σε πλήρη ύφεση της διόγκωση.

Διαβάστε περισσότερα »

Ενδομήτρια και νεογνική συστροφή είναι δύο διαφορετικές κλινικές οντότητες όσον αφορά την έκβαση την αντιμετώπισή τους;

Σκοπός: Η εργασία αυτή έχει σκοπό να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της άμεσης χειρουργικής επέμβασης στη διάσωση του όρχεως, τόσο κατά την ενδομήτρια όσο και κατά τη νεογνική συστροφή, καθώς και να γίνουν προτάσεις για την ενδεικνυόμενη θεραπευτική στρατηγική. Υλικό-Μέθοδος: Έγινε αναδρομική μελέτη 11 περιπτώσεων περιγεννητικής συστροφής που αντιμετωπίσθηκαν στην κλινική μας από το 1994-2002. Αποτελέσματα: Από τις 11 περιπτώσεις οι 7 αφορούσαν ενδομήτρια συστροφή και οι 4 νεογνική συστροφή που συνέβη μέσα στον 1ο μήνα της ζωής. Όλοι οι ασθενείς, πλην ενός, υποβλήθηκαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση με σκοπό την επιβεβαίωση της διάγνωσης και τη διάσωση του πάσχοντος όρχεως, ενώ έγινε ταυτόχρονα και ορχεοπηξία του ετερόπλευρου όρχεως. Οι σαφώς νεκρωμένοι άρχεις αφαιρέθηκαν κατά την επέμβαση, ενώ η επιτυχία της ανάταξης της συστροφής πιστοποιήθηκε με U/S και κλινική εξέταση, που έγινε μετά την πάροδο 6 μηνών. Στις 7 περιπτώσεις ενδομήτριας συστροφής οι άρχεις βρέθηκαν νεκρωμένοι και αφαιρέθηκαν, ενώ από τις 4 περιπτώσεις νεογνικής συστροφής κατέστη δυνατή η σωτηρία ενός από τους πάσχοντες άρχεις (25%). Συμπεράσματα: Επειδή η ενδομήτρια συστροφή εξελίσσεται στη συντριπτική πλειομηφία των περιπτώσεων σε υποξεία ή ακόμη και σε χρόνια βλάβη, είναι εξαιρετικά σπάνια η διάσωση του πάσχοντος όρχεως μετά τον τοκετό. Αντίθετα, η νεογνική συστροφή έχει πάντα οξεία έκβαση, παρόμοια με τη συστροφή των μεγαλύτερων ηλικιών και συνεπώς απαιτεί πάντα την έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση, που έχει σκοπό τη διάσωση του πάσχοντος όρχεως.

Διαβάστε περισσότερα »

Κυστική δυσπλασία όρχεως: μια σπάνια αιτία οσχεικης διόγκωσης κατά την παιδική ηλικία

Περιγράφεται μια περίπτωση κυστικής δυσπλασίας τον όρχεως, ή αλλιώς κυστικής δυσπλασίας του δικτύου του Haller, σε βρέφος ηλικίας 7 μηνών. Γίνεται αναφορά στην κλινική και την παθολογοανατο- μικη εικόνα της διαταραχής και ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η πάθηση χαρακτηρίζεται από την διάταση του δικτύου του Haller με η χωρίς συμπίεση του υπόλοιπου ορχικού ιστού. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την πάθηση για τους παρακάτω λόγους: α) υπάρχει αυξημένη συχνότητα συνύπαρξης συγγενών ανωμαλιών, του σύστοιχου κυρίως νεφρού, τις οποίες και θα πρέπει να αναζητήσουμε και ,) η αντιμετώπιση της βλάβης είναι διαφορετική από αυτή των άλλων ορχικών μαζών της παιδικής ηλικίας. Η κυστική δυσπλασία είναι μια καλοήθης διαταραχή και μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητική χειρουργική προσέγγιση, κάνοντας προσπάθεια για την διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερου υγιούς ορχικού παρεγχύματος. Σημαντική είναι και η μακροχρόνια παρακολούθηση, για την πιθανότητα της τοπικής υποτροπής, κυρίως μετά από συντηρητική εκτομή

Διαβάστε περισσότερα »

Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) : Εφαρμογή στη διερεύνηση της παιδιατρικής χολόστασης

Oι επεμβατικές τεχνικές απεικόνισης των χoλαγγείων πoυ απαιτoύνται για την διαγνωστική πρoσέγγιση της χoλόστασης παρoυσιάζoυν δυσκoλίες εφαρμoγής σε παιδιατρικoύς ασθενείς. Η μαγνητική χoλαγγειoπαγκρεατoγραφία (ΜRCP) απεικoνίζει τα ενδoηπατικά και εξωηπατικά χoληφόρα χωρίς ν’απαιτείται επεμβατική τεχνική. Σκoπός της πρooπτικής αυτής μελέτης είναι η αξιoλόγηση της αξιoπιστίας της τεχνικής, κατά την εφαρμoγή της σε παιδιατρικoύς ασθενείς, σε σχέση με άμεσες επεμβατικές μεθόδoυς. Ασθενείς: Δέκα ασθενείς με άμεση υπερχoλερυθριναιμία ηλικίας 1μ-12 ετών (4Α/6Θ, 7 βρέφη και 3 μεγαλύτερα παιδιά). Μέθoδoς: Oι αθενείς ελέγθηκαν βάσει πρωτoκόλλoυ πoυ περιλαμβάνει την ΜRCP ως αρχική μέθoδo αξιoλόγησης των ενδo-και εξωηπατικών χoληφόρων. Τα ευρήματα της ΜRCP αξιoλoγήθηκαν σε σύγκριση με ανάστρoφo χoλαγγειoπαγκρεατoγραφία (ΕRCP) σε 3 ασθενείς και με διεγχειρητική χoλαγγειoγραφία (Δχ) στoύς υπόλoιπoυς. Απoτελέσματα: Η τελική διάγνωση σε 5/7 βρέφη ήταν ατρησία εξωηπατικών χoληφόρων (ΕΗΧ). Τα ευρήματα της ΜRCP στα βρέφη ήταν συμβατά με αυτά της Δχ και την τελική διάγνωση, εκτός ενός όπoυ περιγράφoνται ως υπoπλασία των ΕΗΧ. Σε 2/7 βρέφη πoυ μέσω της Δχ διαγνώσθηκε βαρειά υπoπλασία ΕΗΧ, τα ευρήματα της ΜRCP ήταν εντός φυσιoλoγικών oρίων, και η συγκεκριμένη τεχνική δεν συνεισέφερε στη διαγνωστική πρoσέγγιση. Στα 3 παιδιά με χoλόσταση τα ευρήματα της ΜRCP ήταν συμβατά με την ΕRCP και την τελική διάγνωση σε όλες τις περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις ατρησίας ακoλoύθησε αναστoμωτική επέμβαση αμέσως μετά τη Δχ ενώ μία ασθενής με λιθίαση επωφελήθηκε από την ΕRCP για την αφαίρεση λίθων μετά σφιγκτηρoτoμή. Συμπέρασμα: Η ΜRCP απoτελεί έγκυρη μέθoδo απεικόνισης των χoληφόρων σε παιδιατρικoύς ασθενείς. Τα ευρήματά της συσχετίζoνται ικανoπoιητικά με αυτά των επεμβατικών τεχνικών. Δεν αντικαθιστά τις επεμβατικές τεχνικές oταν απαιτείται συνδυασμός με θεραπευτική παρέμβαση.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top