Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Αξιολόγηση αιμορραγικών διαταραχών σε περιπτώ- σεις ύποπτες για κακοποίηση παιδιού

Η αιμορραγική διάθεση στα παιδιά μπορεί να παρουσιαστεί με εικόνα ανάλογη της κακοποίησης,χωρίς ωστόσο να απαιτείται σε κάθε παιδί με εκχυμώσεις/αιμορραγίες εκτεταμένος έλεγχος του αιμοστατικού μηχανισμού. Για το λόγο αυτό, ο Τομέας Αιματολογίας/Ογκολογίας της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας και η Επιτροπή ...

Διαβάστε περισσότερα »

Καταγραφή επιβίωσης, επιπλοκών και νέων γεννήσεων πασχοντων απο ομόζυγο β-Μεσογειακή αναιμία

Σκοπός μελέτης: Η καταγραφή της επιβίωσης, των επιπλοκών και των νέων γεννήσεων πασχόντων από ομόζυγη β-Μεσογειακη αναιμία (β-ΜΑ) της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας (ΜΜΑ) του Ιπποκρά- τειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ασθενείς - Μέθοδοι.: Μελετήθηκαν 163 ασθενείς με ομόζυγη β-ΜΑ που πα­ρακολουθούνται στην ΜΜΑ, από την ημερομηνία γέννησής τους έως τις 31/12/2005. Μελετήθηκαν: η μέση ηλικία, το φύλο, ο γονότυπος και η συχνότητα των μεταλλάξεων των β-γόνων, η επιβίωση, o βαθμός σιδήρωσης (βάσει της μέσης τιμής φερριτίνης των τελευταίων 5 ετών), οι επιπλοκές της νόσου, τα αίτια θανάτων καθώς και ο αριθμός νέων γεννήσεων μετά το 1990. Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 80 άνδρες (49%) και 83 γυναίκες (51%), με μέση ηλικία τα 20,81 έτη (± 9,3 SD). Η συχνότερη μετάλλαξη στον πληθυσμό της μελέτης ήταν η IVS1-110 (44,4%). Η επιβίωση ήταν 86% στα 30 έτη ζωής, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των ασθε­νών (70,7%) παρουσίαζε μέσες τιμές φερριτίνης τα τελευταία πέντε χρόνια <2000 ng/ml. Όσον αφορά στις επιπλοκές, η πλειονότητα των ασθενών παρουσίαζε οστεοπόρωση ή οστεοπενία (80%) και σε μεγάλο ποσο­στό υπογοναδισμό, διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης και καρδιακή ανεπάρκεια. Καταγράφηκαν 13 θάνατοι, με κύριες αιτίες την καρδιακή νόσο (53,8%) και τη σημαιμία (30,7%). Στο διάστημα της μελέτης διαπιστώθηκαν 38 νέες γεννήσεις, κυρίως ως συνέπεια άγνοιας της νόσου (39,4%) ή σφάλματος κατά τη διε­νέργεια προγεννητικού ελέγχου ή κακής γενετικής συμβουλής από ιατρικό προσωπικό (36,8%). Συμπέρα­σμα: Η επιβίωση των ασθενών με ΜΑ συνεχώς βελτιώνεται με τα σύγχρονα προγράμματα θεραπείας, αλλά οι επιπλοκές της νόσου παραμένουν, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής τους. Οι γεννήσεις πασχόντων με , - ΜΑ έχουν μειωθεί σημαντικά μετά την έναρξη προγεννητικού ελέγχου, ωστόσο απαιτείται επαγρύπνηση της πολιτείας και του ιατρικού και παρα'ϊατρικού προσωπικού για τη σωστή εφαρμογή του.

Διαβάστε περισσότερα »

Αιμορροφιλία και άσκηση

Η αιμορροφιλία είναι η συχνότερη και μία από τις πιο σοβαρές διαταραχές της πήξης του αίματοε. Κύριο γνώρισμά της είναι οι ενδοαρθρικές αιμορραγιες, που συνήθως οδηγούν σε ποικίλης Βαρύτητας αιμορροφιλική αρθροπάθεια. Η Βελτίωση, ωστόσο, της ποιότητας ζωής των αιμορροφιλικών ασθενών με την ευρεία εφαρμογή προγραμμάτων προφυλακτικής χορήγησης του παράγοντα που λείπει, οδήγησε τους ειδικούς στην αναζήτηση συμπληρωματικών τρόπων Βελτίωσης της φυσικής κατάστασης των ασθενών. Τη δεκαετία του 70 άρχισαν να εμφανίζονται στη Βιβλιογραφία απόψεις και μελέτες υπέρ της άσκησης και της συμμετοχής των αιμορροφιλικών ασθενών σε αθλήματα, ως μέσο μυϊκής ενδυνάμωσης και βελτίωσης της κατάστασης των αρθρώσεων. Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά στα οφέλη της φυσικής άσκησης και άθλησης για τους αιμορροφιλικούς ασθενείς, καθώς και τις σύγχρονες απόψεις και κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο και το βαθμό συμμετοχής των παραπάνω στα διάφορα αθλήματα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top