Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Συχνότητα της θρομβοκυττάρωσης στις οξείες λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας

Με την ευρεία χρήση των αυτόματων αιματολογικών αναλυτών και την καδιέρωση του ελέγχου των δρομβοκυττάρων, προέκυμε ότι η δρομβοκυττάρωση (ΘΚ) αποτελεί συχνό εύρημα κατά τη διάρκεια των λοιμώ¬ξεων και άλλων καταστάσεων στην παιδική ηλικία. Σκοπός της μελέτης μας είναι να εκτιμήσουμε τη συχνό¬τητα της δρομβοκυττάρωσης, τις καταστάσεις στις οποίες παρατηρείται και τη διαδρομή της. Υλικό της μελέ¬της απετέλεσαν 4640 παιδιά που νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας τα τελευταία 7 χρόνια. Εξαιρέδηκαν ασδε- νείς με χρόνιο νόσημα ή κακοήδεια. Μέδοδοι: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη στοιχείων των ασδενών (ηλι¬κία, νόσος, αριδμός αιμοπεταλίων) που καταγράφηκαν και συσχετίσδηκαν. Αναλύδηκαν επίσης χαρακτηριστι¬κοί παράμετροι των αιμοπεταλίων όπως ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) και εύρος κατανομής των αιμοπε¬ταλίων (PDW). Αποτελέσματα: Αριδμός αιμοπεταλίων >400.000/mm3 σε 892/4640 ασδενείς (19,2%). Τιμές αι¬μοπεταλίων μεταξύ 400.000-500.000/mm3 αντιστοιχούσαν στο 11% των ασδενών, τιμές μεταξύ 500.000- 800.000/mm3 στο 7.9% και τιμές >800.000/mm3 στο 0.6%. Ποσοστό 56.7% των ασδενών με δρομβοκυττάρω¬ση ανήκε στην ήλικιακή ομάδα <2 ετών, 16.6% μεταξύ 2-4 ετών και το 26.6% >4 ετών. Καταστάσεις, στις οποί¬ες παρατηρήδηκε δρομβοκυττάρωση, ήταν λοιμώξεις του αναπνευστικού με ποσοστό 48%, του γαστρεντερικού (17%), και οξείες δηλητηριάσεις (8%). Συμπεράσματα: Η δρομβοκυττάρωση στην παιδική ηλικία είναι δευτερο¬παθής κυρίως σε λοιμώξεις του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος. Είναι ασυμπτωματική και διαρκεί περίπου 1-4 εβδομάδες.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top