Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία

Η διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση προβλημάτων σίτισης, ιδιαίτερα σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας από τη τοποθέτηση λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενης διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας (LAP-PEG). Το υλικό μας αφορά τρεις ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση, δύο βρέφη, ηλικίας 6 και 7 μηνών αντίστοιχα και με μέσο βάρος σώματος 4 Kg, καθώς και μια έφηβη 16 ετών με βάρος σώματος 38Kg. Η τοποθέτηση έγινε εύκολα, χωρίς επιπλοκές και με τους τρεις ασθενείς να σιτίζονται χωρίς προβλήματα. Θεωρούμε ότι η λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία (LAP-PEG) αποτελεί μια ασφαλέστερη και ακριβέστερη μέθοδο σε σχέση με τη διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία (PEG) αφού εξασφαλίζει την ακριβέστερη τοποθέτηση και την αποφυγή τυχόν τραυματισμών των ενδοκοιλιακών οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα »

Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία

Η διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση προβλημάτων σίτισης, ιδιαίτερα σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας από τη τοπο¬θέτηση λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενης διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας (LAP-PEG). Το υλικό μας αφορά τρεις ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση, δύο βρέφη, ηλικίας 6 και 7 μηνών αντίστοιχα και με μέσο βάρος σώματος 4 Kg, καθώς και μια έφηβη 16 ετών με βάρος σώματος 38Kg. Η τοποθέτηση έγινε εύκολα, χωρίς επιπλοκές και με τους τρεις ασθενείς να σιτίζονται χωρίς προβλήματα. Θεωρούμε ότι η λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία (LAP-PEG) αποτελεί μια ασφαλέστερη και ακριβέστερη μέθοδο σε σχέση με τη διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία (PEG) αφού εξασφαλίζει την ακριβέστερη τοποθέτηση και την αποφυγή τυχόν τραυματισμών των ενδοκοιλιακών οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα »

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση τns κυστεοουρητικής παλινδρόμησης. Πρόδρομα αποτελέσματα και αρχικές παρατηρήσεις

Η σύγχρονη παρεμβατική αντιμετώπιση της Κυστεοουρητηρκή5 παλινδρόμηση (ΚΟΥΠ) συμπεριλαμβάνει την κυστεοσκοπκή υποουρητηρκή έγχυση διογκωτικών υλικών (Deflux!®). Παρουσιάζουμε τα πρώιμα αποτελέσματα και αναλύουμε τις αρχικές παρατηρήσεις μας από την εφαρμογή αυτής της τεχνικής στην κλινική μας. Υλικό/Μέθοδοs: Περιγράφονται επτά περιστατικά με ΚΟΥΠ που αντιμετωπίστηκαν με έγχυση Deflux και έχουν ολοκληρωμένη μετεγχειρητική παρακολούθηση από τον Φεβρουάριο του 2007 μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για 2 αγόρια και 5 κορίτσια ηλικίας 1.5 μέχρι και 10 ετών. Από aυτούs/ οι δύο aσθεvείs υπο-βλήθηκαν σε ενδοσκοπική αντιμετώπιση σε ηλικία 1.5 ετών ενώ οι υπόλοιποι 5 ασθενείs σε ηλικία >6 ετών. Συνολικά αντιμετωπίστηκαν 9 ουρητήρεεμε ΚΟΥΠ από 2ου έωs και 5ου βαθμού. Αποτελέσματα: Σε έξι από τουs επτά ασθενείs η ΚΟΥΠ είτε υποχώρησε σε χαμηλότερου Βαθμού είτε ιάθηκε πλήpωs. Έναs ασθεvήs χρειάστηκε να υποβληθεί σε επαναληπτική έγχυση ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αποτυχία τη μεθόδου καταγράφηκε σε έναν μόνο ασθενή με μεγάλο βαθμό ΚΟΥΠ άμφω και άλλεs συγγεvείs ανωμαλίες οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με μετεμφύτευση ουρητήρων. Συμπέρασμα: Η κυστεοσκοπκή έγχυση Deflux για την αντιμετώπιση τη ΚΟΥΠ είναι μια ασφαλήs μέθοδοs που εφαρμόζεται με επιτυχία από την κλινική μας, τουλάχιστον στον μέχρι σήμερα μικρό αριθμό ασθενών, πpοσβλέποvτas σε αυξημένα ποσοστά θεpαπείας τη πάθηση με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της ανάγκης ανοιχτής χειρουργικής επέμβαση.

Διαβάστε περισσότερα »

Ενδομήτρια και νεογνική συστροφή είναι δύο διαφορετικές κλινικές οντότητες όσον αφορά την έκβαση την αντιμετώπισή τους;

Σκοπός: Η εργασία αυτή έχει σκοπό να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της άμεσης χειρουργικής επέμβασης στη διάσωση του όρχεως, τόσο κατά την ενδομήτρια όσο και κατά τη νεογνική συστροφή, καθώς και να γίνουν προτάσεις για την ενδεικνυόμενη θεραπευτική στρατηγική. Υλικό-Μέθοδος: Έγινε αναδρομική μελέτη 11 περιπτώσεων περιγεννητικής συστροφής που αντιμετωπίσθηκαν στην κλινική μας από το 1994-2002. Αποτελέσματα: Από τις 11 περιπτώσεις οι 7 αφορούσαν ενδομήτρια συστροφή και οι 4 νεογνική συστροφή που συνέβη μέσα στον 1ο μήνα της ζωής. Όλοι οι ασθενείς, πλην ενός, υποβλήθηκαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση με σκοπό την επιβεβαίωση της διάγνωσης και τη διάσωση του πάσχοντος όρχεως, ενώ έγινε ταυτόχρονα και ορχεοπηξία του ετερόπλευρου όρχεως. Οι σαφώς νεκρωμένοι άρχεις αφαιρέθηκαν κατά την επέμβαση, ενώ η επιτυχία της ανάταξης της συστροφής πιστοποιήθηκε με U/S και κλινική εξέταση, που έγινε μετά την πάροδο 6 μηνών. Στις 7 περιπτώσεις ενδομήτριας συστροφής οι άρχεις βρέθηκαν νεκρωμένοι και αφαιρέθηκαν, ενώ από τις 4 περιπτώσεις νεογνικής συστροφής κατέστη δυνατή η σωτηρία ενός από τους πάσχοντες άρχεις (25%). Συμπεράσματα: Επειδή η ενδομήτρια συστροφή εξελίσσεται στη συντριπτική πλειομηφία των περιπτώσεων σε υποξεία ή ακόμη και σε χρόνια βλάβη, είναι εξαιρετικά σπάνια η διάσωση του πάσχοντος όρχεως μετά τον τοκετό. Αντίθετα, η νεογνική συστροφή έχει πάντα οξεία έκβαση, παρόμοια με τη συστροφή των μεγαλύτερων ηλικιών και συνεπώς απαιτεί πάντα την έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση, που έχει σκοπό τη διάσωση του πάσχοντος όρχεως.

Διαβάστε περισσότερα »

Κυστική δυσπλασία όρχεως: μια σπάνια αιτία οσχεικης διόγκωσης κατά την παιδική ηλικία

Περιγράφεται μια περίπτωση κυστικής δυσπλασίας τον όρχεως, ή αλλιώς κυστικής δυσπλασίας του δικτύου του Haller, σε βρέφος ηλικίας 7 μηνών. Γίνεται αναφορά στην κλινική και την παθολογοανατο- μικη εικόνα της διαταραχής και ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η πάθηση χαρακτηρίζεται από την διάταση του δικτύου του Haller με η χωρίς συμπίεση του υπόλοιπου ορχικού ιστού. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την πάθηση για τους παρακάτω λόγους: α) υπάρχει αυξημένη συχνότητα συνύπαρξης συγγενών ανωμαλιών, του σύστοιχου κυρίως νεφρού, τις οποίες και θα πρέπει να αναζητήσουμε και ,) η αντιμετώπιση της βλάβης είναι διαφορετική από αυτή των άλλων ορχικών μαζών της παιδικής ηλικίας. Η κυστική δυσπλασία είναι μια καλοήθης διαταραχή και μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητική χειρουργική προσέγγιση, κάνοντας προσπάθεια για την διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερου υγιούς ορχικού παρεγχύματος. Σημαντική είναι και η μακροχρόνια παρακολούθηση, για την πιθανότητα της τοπικής υποτροπής, κυρίως μετά από συντηρητική εκτομή

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top