Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Καρδιαγγειακές επιπλοκές στη νόσο Kawasaki

Η νόσος Kawasaki είναι οξεία συστηματική αγγειίτιδα άγνωστης αιτιολογίας και αποτελεί την mo συχνή αιτία επίκτητης καρδιοπάθειας σε παιδιά ηλικίας 6 μηνών-5 ετών. Σκοπός της μελέτης ήταν η κα­ταγραφή της συχνότητας, του είδους και της έκβασης των καρδιαγειακών επιπλοκών σε παιδιά με νόσο Kawasaki. Μελετήθηκαν αναδρομικά τα ιστορικά 82 παιδιών που νοσηλεύθηκαν για νόσο Kawasaki σε χρονικό διάστημα 20 ετών. Καταγράφηκαν τα ευρήματα του καρδιολογικού ελέγχου και η έκβαση των καρ­διαγειακών επιπλοκών. Καρδιαγειακές επιπλοκές παρουσίασαν 11 παιδιά (13,4%) που ήταν οι εξής: α) ανευρύσματα των στεφανιαίων (7), ,) βαλβιδοπάθειες (3) και γ) ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα ισχαιμίας (1). Στα δέκα παιδιά στα οποία χορηγήθηκε έγκαιρα θεραπευτική αγωγή με ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη και σαλυ- κιλικό οξύ υπήρξε πλήρης υποχώρηση των βλαβών στους πρώτους μήνες μετά την έναρξη της νόσου έως σε ένα χρόνο. Ένας ασθενής που άρχισε καθυστερημένα τη θεραπεία λόγω μη έγκαιρης προσέλευσής του στο Νοσοκομείο και τη διέκοψε με πρωτοβουλία των γονέων, εμφάνισε πολλαπλά ανευρύσματα των στεφανιαί­ων και ένα μήνα μετά την οξεία φάση υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου. Συμπερασματικά, από τη μελέτη μας επιβεβαιώνεται ότι οι συχνότερες καρδιαγγειακές επιπλοκές στη νόσο Kawasaki είναι τα ανευρύσμα­τα των στεφανιαίων. Η έγκαιρη χορήγηση θεραπευτικής αγωγής με ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη και ασπιρίνη συμβάλει στην πρόληψη και ταχύτερη αποκατάστασή τους.

Διαβάστε περισσότερα »

H επίδραση της περιγεννητικής ασφυξίας στο μυοκάρδιο

Η περιγεννητικη ασφυξία μπορεί να προσβάλει το μυοκάρδιο και να προκληθεί παροδική μυο­καρδιακη ισχαιμία, υποξαιμική μυοκαρδιοπάδεια και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις ακόμη και οξύ έμφραγ­μα του μυοκαρδίου. Βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν ως συχνότερες επιπτώσεις την παροδική μυοκαρ­διακη ισχαιμία, την παροδική ανεπάρκεια της μιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας και την παραμένουσα πνευμονική υπέρταση. Η κλινική εικόνα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα μετά το πρώτο εικοσιτετράωρο της ζωής και το υπερηχοκαρδιογράφημα αποτελούν τα κλειδιά για τη ακριβή διάγνωση.

Διαβάστε περισσότερα »

Καρδιακή λειτουργία και επίπεδα λιπιδίων σε παιδιά με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης πριν και μετά 12 μήνες θεραπείας με αυξητική ορμόνη

Είναι γνωστό, ότι νεαροί ενήλικες με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης (GH) που αρχίζει στην παι­δική ηλικία έχουν μειωμένη καρδιακή μάζα, επηρεασμένη καρδιακή λειτουργία και αυξημένο καρδιαγγει­ακό κίνδυνο μεταξύ άλλων και λόγω μεταβολών των λιπιδίων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της rhGH στην καρδιακή λειτουργία και στο μεταβολισμό των λιπιδίων κατά τον πρώτο χρόνο θεραπείας με rhGH σε παιδιά με ιδιοπαθή έλλειμη αυξητικής ορμόνης. Υλικό- Μέθοδοι.: Μελετήθηκαν 24 προεφηβικά παιδιά με μεμονωμένη ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης (ομάδα Α) 13 αγόρια -11 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας 9,47±2,08 (4,24-12,35) έτη υπό θεραπεία με GH σε δόση 0,15 mg/kg/εβδ. και ως ομάδα ελέγχου 20 προεφηβικά φυσιολογικά κοντά παιδιά (ομάδα Β) ίδιας ηλικίας και φύλου. O έλεγχος περιελάμβανε προσδιορισμό των λιπιδίων (ολική χοληστερόλη, HDL χοληστερόλη, LDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια), μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, ΗΚΓ 12 απαγωγών και ηχοκαρδιογράφημα (Μ- mode) στην έναρξη της με­λέτης, στους 6 και 12 μήνες. Με το ηχοκαρδιογράφημα προσδιορίσθηκαν παράμετροι της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας και υπολογίσθηκαν το κλάσμα εξώθησης (EF), το κλάσμα βράχυνσης (FS), η μάζα της αριστερής κοιλίας (LVM) και ο δείκτης μάζας της αριστερής κοιλίας (LVMI). Απο­τελέσματα.: Στο τέλος της μελέτης δε διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στην αρτηριακή πίεση, στο ΗΚΓ 12 απαγωγών, στο λιπιδαιμικό προφίλ, στις μέσες τιμές των παραμέτρων της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας, στη μάζα και στον δείκτη μάζας της αριστερής κοιλίας μεταξύ των δύο ομάδων. Συμπέρασμα: Η θεραπεία με rhGH κατά τον πρώτο χρόνο δεν προκάλεσε μεταβολές στον καρδια­κό ρυθμό, στην αρτηριακή πίεση, στην καρδιακή μορφολογία και στο λιπιδαιμικό προφίλ των παιδιών. Παρ' όλα αυτά απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιώσουν την ασφάλεια και το μακροχρόνιο θερα­πευτικό αποτέλεσμα της χορήγησης rhGH.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top