Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Ιογενείς λοιμώξεις αναπνευστικού και υποτροπιάζοντα επεισόδια συριγμού

Τα υποτροπιάζοντα επεισόδια συριγμού διαφέρουν ως προς το φαινότυπο, το παθογενετικό μηχανισμό, τη πρόγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση στις διάφορες ηλικίες. Οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι πολύ συχνές στη παιδική ηλικία και ενοχοποιούνται τόσο για τη παθογένεια όσο και για τη πρόκληση των περισσότερων ασθματικών κρίσεων. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμη αντικειμενικοί δείκτες που να διακρίνουν ευκρινώς, μεταξύ των βρεφών και μικρών παιδιών με επεισόδια συριγμού, εκείνα που θα αναπτύξουν άσθμα. Ωστόσο όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η διάγνωση και η παρέμβαση μας πρέπει να είναι αρκετά έγκαιρες, ώστε να προλαμβάνεται η φλεγμονή, η αναδόμηση των αεραγωγών και οι μακροχρόνιες επιπλοκές της πνευμονικης λειτουργίας σ’ εκείνα τα βρέφη που θα αναπτύξουν άσθμα. Στα παιδιά με επίμονο άσθμα χορηγούνται προφυλακτικά εισπνεόμενα κορτικοστεροειδη ως θεραπεία πρώτης επιλογής. Η θεραπεία συντήρησης με εισπνεόμενα κορτικοειδή δεν φαίνεται να ωφελεί τα παιδιά με διαλείπον άσθμα που προκαλείται από ιογενείς λοιμώξεις αν και τελευταίες αναδρομικές μελέτες δείχνουν ότι η θεραπεία με εισπνεόμενα κορτικοειδή σε υμηλές δόσεις (1,6-2,25 mg/dl) για μικρά χρονικά διαστήματα, κατά την έναρξη της συπτωματολογίας, έχει καλά αποτελέσματα και σε αυτά τα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα »

Συχνότητα της θρομβοκυττάρωσης στις οξείες λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας

Με την ευρεία χρήση των αυτόματων αιματολογικών αναλυτών και την καδιέρωση του ελέγχου των δρομβοκυττάρων, προέκυμε ότι η δρομβοκυττάρωση (ΘΚ) αποτελεί συχνό εύρημα κατά τη διάρκεια των λοιμώ¬ξεων και άλλων καταστάσεων στην παιδική ηλικία. Σκοπός της μελέτης μας είναι να εκτιμήσουμε τη συχνό¬τητα της δρομβοκυττάρωσης, τις καταστάσεις στις οποίες παρατηρείται και τη διαδρομή της. Υλικό της μελέ¬της απετέλεσαν 4640 παιδιά που νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας τα τελευταία 7 χρόνια. Εξαιρέδηκαν ασδε- νείς με χρόνιο νόσημα ή κακοήδεια. Μέδοδοι: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη στοιχείων των ασδενών (ηλι¬κία, νόσος, αριδμός αιμοπεταλίων) που καταγράφηκαν και συσχετίσδηκαν. Αναλύδηκαν επίσης χαρακτηριστι¬κοί παράμετροι των αιμοπεταλίων όπως ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) και εύρος κατανομής των αιμοπε¬ταλίων (PDW). Αποτελέσματα: Αριδμός αιμοπεταλίων >400.000/mm3 σε 892/4640 ασδενείς (19,2%). Τιμές αι¬μοπεταλίων μεταξύ 400.000-500.000/mm3 αντιστοιχούσαν στο 11% των ασδενών, τιμές μεταξύ 500.000- 800.000/mm3 στο 7.9% και τιμές >800.000/mm3 στο 0.6%. Ποσοστό 56.7% των ασδενών με δρομβοκυττάρω¬ση ανήκε στην ήλικιακή ομάδα <2 ετών, 16.6% μεταξύ 2-4 ετών και το 26.6% >4 ετών. Καταστάσεις, στις οποί¬ες παρατηρήδηκε δρομβοκυττάρωση, ήταν λοιμώξεις του αναπνευστικού με ποσοστό 48%, του γαστρεντερικού (17%), και οξείες δηλητηριάσεις (8%). Συμπεράσματα: Η δρομβοκυττάρωση στην παιδική ηλικία είναι δευτερο¬παθής κυρίως σε λοιμώξεις του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος. Είναι ασυμπτωματική και διαρκεί περίπου 1-4 εβδομάδες.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top