Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Πρωτοπαθής μη παλινδρομών μεγαουρητήρας

Ο πρωτοπαθής αποφρακτικός μεγαουρητή¬ρας οφείλεται συνήθως σε λειτουργική απόφραξη στο ύψος της ουρητηροκυστικής συμβολής συνεπεία τοιχω- ματικής ανωμαλίας ή ύπαρξης αδυναμικού τμήματος στη άπω μοίρα του ουρητήρα. Ορίζεται σαν διάταση του ου¬ρητήρα με διάμετρο τουλάχιστον 7 χιλιοστά, χωρίς όμως συνύπαρξη υποκυστικής απόφραξης ή κυστεοουρητη- ρικής παλινδρόμησης. Στη διάγνωση σήμερα συμβάλλει καταλυτικά το προγεννητικό υπερηχογράφημα σε περισ¬σότερες από τις μισές περιπτώσεις. Σε αντίθεση με το πα¬ρελθόν, τα τελευταία έτη διαμορφώνεται μια συντηρητική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς απο¬φρακτικού μεγαουρητήρα, ιδιαίτερα στα 2 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Στην παρούσα μελέτη καταγράφο¬νται τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την αιτιολογία και την ταξινόμηση των μεγαουρητήρων, την διαχείρηση της παραμένουσας συγγενούς υδρονέφρωσης, τη διάγνωση της αποφρακτικής ουροπάθειας και τις σύγχρονες μεθό¬δους αντιμετώπισης.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top