Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Μεσοδιάστημα μεταξύ έναρξης συμπτωμάτων και διάγνωσης της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας: Μελέτη 416 ασθενών σε δύο δεκαετίες

Εκτίμηση του μεσοδιαστήματος από την έναρξη συμπτωμάτων μέχρι τη διάγνωση (Αανθάνων Χρόνοε, ΑΧ) της Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας (ΝΙΑ). β. Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον ΑΧ και των συνεπειών τηε καθυστερημένη διάγνωσης στην έκβασης της νόσου. Ασθενείς-Μέθοδοι Μελετήθηκαν 416 ασθενείς με ΝΙΑ. 183/416 είχαν έναρξη νόσου μεταξύ 1989¬1998 (Ομάδα Α) και 233/416 μεταξύ 1999-2008 (Ομάδα Β). Καταγράφηκαν ο λανθάνων χρόνος (ΑΧ), τα δημογραφικά δεδομένα και τα δεδομένα σχετικά με την πορεία της νόσου πριν και μετά τη διάγνωση. Αποτελέσματα. Βρέθηκε ότι ο ΑΧ στην ομάδα Α ήταν σημαντικά μεγαλύτερος απ' ότι στην ομάδα Β (ΑΧ>6 μήνεε είχαν 49/183 ασθενείς της ομάδας Α και 39/233 της ομάδας Β, p=0,013). Ο μικρότερος ΑΧ παρατηρήθηκε στη συστηματική μορφή (p<0,001), ενώ ο μεγαλύτερος στην αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (p=0,03). Οι ασθενείς με ΑΧ^6 μήνεε είχαν μικρότερη ηλικία έναρξηε νόσου από εκείνους με ΑΧ>6μήνεε (6,45±4,15 προε 7,49±3,93 έτη, p= 0,03). Μεγαλύτερος ΑΧ σχετίζονταν με παρουσία εγκατεστημένων βλαβών κατά τη διά¬γνωση (29/88 ασθενείε ή 33% με ΑΧ>6μήνεε, προε 48/328 ασθενείε ή 14,60% με ΑΧ^6μήνεε, p<0,001), ενώ μικρότερος ΑΧ σχετίζονταν με ύφεση της νόσου εκτός θεραπείας (125/259 ασθενείς ή 48,3% με ΑΧ^6 μήνες, προς 20/70 ασθενείς ή 28,6% με ΑΧ>6 μήνες, p=0,003). Συμπεράσματα. Παρατηρήθηκε βράχυνση του ΑΧ διαχρονικά. Η μορφή τηε ΝΙΑ και η ηλικία έναρξης της νόσου επηρεάζουν τον ΑΧ. Ο ΑΧ σχετίζεται θετικά με την παρουσία βλαβών στη διάγνωση και αρνητικά με την επίτευξη ύφεσης της νόσου.

Διαβάστε περισσότερα »

Ανευρυσματική κύστη των οστών σε ασθενή με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα

Η Ανευρυσματική Κύστη των Οστών (ΑΚΟ) εί¬ναι μια διαστελλόμενη οστεολυτική βλάβη, αποτελούμε- νη από χώρουε ποικίλου μεγέθουε γεμάτουε με αίμα. Χα-ρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ακτινολογική και ιστολογική ει-κόνα και κατατάσσεται στουε καλοήθειε όγκουε των οστών. Περιγράφεται η περίπτωση ΑΚΟ σε ασθενή με Νεανική Ιδιο-παθή Αρθρίτιδα (ΝΙΑ), η οποία εμφανίστηκε στην εγγύε με- τάφυση τηε δεξιάε κνήμηε, 12 έτη μετά την έναρξη τηε ΝΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top