Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Χυλοπερικάρδιο σε κυστικό ύγρωμα. Αναφορά μιας περίπτωσης

Το χυλοπερικάρδιο είναι μια σπάνια αιτία περικαρδιακής συλλογής και εμφανίζεται δευτεροπαθώς σε συγγενή, τραυματική ή ιατρογενή (καρδιακή επέμβαση) επικοινωνία μεταξύ του θωρακικού πόρου και του περικαρδίου. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί δευτεροπαθώς σε απόφραξη του θωρακικού πόρου από κακοήθεια, ενδοθωρακική μάζα, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Σκωληκοειδεκτομή διά ενταφιασμού-εγκολεασμού: η εφαρμογή της μεθόδου στη νεογνική ηλικία

Σε κάποιες επεμβάσεις σε νεογνά, επιβάλλεται η ταυτόχρονη διενέργεια σκωληκοειδεκτομής, όπως σε εγχείρηση του Ladd για Malrotation. Σε περιπτώσεις όπου η σκωληκοειδεκτομή μπορεί να μετατρέψει μια άσηπτη επέμβαση σε σηπτική, προτείνεται η διά ενταφιασμού (εγκολεασμού) διενέργεια σκωληκοειδεκτομής (Inverted Appendectomy). Υλικό και μέθοδοι: Κατά την 20ετία 1991-2010 διενεργή- θηκαν στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Ιπποκρατείου δώδεκα σκωληκοειδεκτομές σε νεογνά με τη μέθοδο του ενταφιασμού ολόκληρης της απόφυσης. Αποτελέσματα: Δέκα περιστατικά ελέγχθηκαν κλινικά και απεικονιστικά μέχρι δύο χρόνια μετά το χειρουργείο. Δεν παρατηρήθηκε καμιά επιπλοκή από τη μέθοδο ενταφιασμού της απόφυσης. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος και η διάβαση του πεπτικού δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν ενδοαυλικά στο τυφλό τη σκωληκοειδή απόφυση. Συμπεράσματα: Προτείνεται η δια ενταφιασμού-εγκολεασμού σκωληκοειδεκτομή ως ασφαλής εναλλακτική μέθοδος σκωληκοειδεκτομής, ακόμη και σε νεογνά.

Διαβάστε περισσότερα »

Αντιμετώπιση της ατρησίας του οισοφάγου με μεγάλη απόσταση των κολοβωμάτων Εμπειρία από την πρωτοπαθή τελικοτελική αναστόμωση με μεγάλη τάση

Η ατρησία του οισοφάγου με μεγάλη απόσταση των κολοβωμάτων είναι ένα πάρα πο­λύ δύσκολο πρόβλημα. Για την αντιμετώπιση του έχουν προταθεί και εφαρμοσθεί διάφορες εγχειρητικές μέ­θοδοι που παρουσιάζουν πρώιμες και όμιμες επιπλοκές. Με την μελέτη μας αυτή θέλουμε να καταθέσουμε την εμπειρία μας στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών, να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα από την πρωτοπαθή αναστόμωση των κολοβωμάτων με μεγάλη απόσταση και τάση και να τα συγκρίνουμε με τα απο­τελέσματα άλλων μεθόδων. Υλικό - Μέθοδος. Σε χρονικό διάστημα 22 ετών (1978-2000) χειρουργήθηκαν στην Κλινική μας 153 ασθενείς με ατρησία οισοφάγου. Σε 19 περιπτώσεις μετά την απολίνωση του τραχειο- οισοφαγικού συριγγίου και την πλήρη κινητοποίηση των κολοβωμάτων του οισοφάγου, η απόσταση μεταξύ αυτών ήταν μεγάλη (μεγαλύτερη από 2 εκατ.). Στους 13 από αυτούς τους ασθενείς έγινε πρωτοπαθής τελικοτελική αναστόμωση υπό μεγάλη τάση. Στους υπόλοιπους 6 έγινε, σε δεύτερο χρόνο, αποκατάσταση του οισοφάγου με μετάθεση ανάστροφου γαστρικού κρημνού διότι η πρωτοπαθής αναστόμωση ήταν αδύνατος. Αποτελέσματα. Σε όλους τους ασθενείς μας με τελικο-τελική αναστόμωση παρουσιάσδηκε μετεγχειρητικά διαφυγή από την αναστόμωση η οποία αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά με επιτυχία καθώς και στένωση του αυλού του οισοφάγου στο σημείο της αναστόμωσης, που αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με διαστολές. Συμπέ­ρασμα. Από την ανωτέρω εμπειρία μας συμπεραίνουμε ότι πάντοτε πρέπει να επιχειρείται τελικοτελική αναστόμωση στην ατρησία του οισοφάγου με τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο και μεγάλη απόσταση των κολο­βωμάτων, διότι οι τυχόν επιπλοκές που παρουσιάζονται όπως η διαφυγή, η στένωση και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι αναμενόμενες και αντιμετωπίσιμες.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top