Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Σχέση ημερήσιας διατροφικής πρόσληψης και φυσικής δραστηριότητας με την παιδική παχυσαρκία

Εισαγωγή. Η παιδική παχυσαρκία είναι μία χρόνια vοσογόvοs κατάσταση που απαιτεί την εγρήγορση των παιδιάτρων για την πρόληψη και αντιμετώπισή της. Σκοπόs. Η συσχέτιση του Δείκτη Mάzαs Σώμaτοs (ΔΜΣ) με το Δείκτη Φυσικής Δραστηριότητας (ΔΦΔ) και την ημερήσια διατροφική πρόσληψη σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών. Η σύγκριση του μέσου βάρου σώμaτοs των παιδιών με αυτό προηγούμενων μελετών του ελλαδικού χώρου. Πληθυσμόs μελέτη & μέθοδοs. Σε 658 παιδιά (348 αγόρια και 310 κορίτσια) μετρήθηκαν το βάpοs και ύψοs και συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια σχετικά με IIS διατροφιέ συνήθεε και τη φυσική δραστηριότητα τριών ημερών. Με βάση το ΔΜΣ, τα παιδιά ταξινομήθηκαν σε φυσιολογικά, υπέρβαρα και παχύσαρκα για την ηλικία και το φύλο του με βάση α. τα όρια του International Obesity Task Force και β. τη 15η και 85η εκατοστιαία θέση (Εθ) των Εθνικών Προτύπων Ανάπτυξη του 1986. Από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια-διαιτολόγια χρονομετρήθηκε η φυσική δραστηριότητα των παιδιών και εκτιμήθηκε με ειδικό συντελεστή ανά 24 ώpεs και υπολογίστηκε ακόμη η διαιτητική πρόσληψη και κατανάλωση τpοφής. Έγινε συσχέτιση των σωματομετριών ευρημάτων του πληθυσμού ms πα- pούσαs μελέτη, με αυτό προηγούμενων μελετών του Ελλαδικού χώρου. Αποτελέσματα. Το 32% των παιδιών βρέθηκαν υπέρβαρα (30,7°% των αγοριών και 33,2% των κο- ριτσιών) και 11,50% παχύσαρκα (11,50% των αγοριών και 11,5°% των κοριτσιών) (p=0,626). Η μέση πρόσληψη ενέργειας ήταν παρόμοια στα παιδιά με ΔΜΣ ζ85η Εθ σε σχέση με ΔΜΣ <85η Εθ (2036 kcal έναντι 2134 kcal, αντίστοίχο, p>0,05). Ωστόσο τα παιδιά με ΔΜΣζ85η Εθ βρέθηκαν με σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση αναψυκτικών και χυμών σε σχέση με ΔΜΣ<85η Εθ παιδιά (192 g έναντι 146g, αντίστοιχα, p<0,05). Διαπιστώθηκε σημαντική θετική συσχέτιση του ΔΜΣ των παιδιών με την ηλικία (beta=0,276, p<0,001) και αρνητική συσχέτιση με το ΔΦΔ (beta=-0,117, p=0,045). Από τη σύγκριση του βάρους των παιδιών τηε παρούσαε μελέτη με τα δεδομένα των Εθνικών Προτύπων Ανάπτυξη (1986), του ΑϊΒάζη (1990) και των προτύπων ανάπτυξη τη Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2003), προκύπτει για όλεε τιε ηλι- κίεε και στα δύο φύλα, σημαντικά μεγαλύτερο μέσο Βάρος και ΔΜΣ των παιδιών της παρούσας μελέτη, συγκριτικά με τιε προηγούμενεε μελέτες (p^0,001). Συμπεράσματα. Η παιδική παχυσαρκία αυξάνεται στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία και επηρεάζεται από γενετικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους παράγοντες. Στην παρούσα εργασία διαπιστώθηκε ότι ο ΔΜΣ αυξάνεται με την ηλικία, επηρεάζεται αρνητικά από το ΔΦΔ, ενώ δεν επηρεάζεται από την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top