Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στα παιδιά: Μια αναδυόμενη λοίμωξη;

Ο 10s του Δυτικού Νείϊου (West Nile virus, WNV) απο-μονώθηκε για πρώτη φορά το 1937 από ασθενή στην περιοχή του Δυτικού Νείϊου στην Ουγκάντα. Σε λιγό¬τερο από 50 χρόνια ανευρέθηκε στην Αφρική, Ανα¬τολική Ευρώπη, Ρωσία, Μέση Ανατοδή, Ινδία και Αυ¬στραλία, ενώ η δραματικότερη γεωγραφική επέκτασή του σημειώθηκε το 1999 στην Αμερική. Στη χώρα μαs, η πρώτη επιδημία από WNV, που ήταν μάϊιστα και η μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά το 1996-97, σημειώ¬θηκε το καλοκαίρι του 2010.1 Η εμφάνιση και εξά- πϊωση λοιμώξεων όπωs αυτών του WNV υπενθυμί¬ζει ότι τα ϊοιμώδη νοσήματα εξακολουθούν να απο-τελούν απειλή για τη δημόσια υγεία. Ο WNV ανήκει στουs φϊαβοϊο^, στην οικογέ¬νεια Flaviviridae (το γέvοs Flavivirus) στην ίδια οικογέ¬νεια που ανήκει ο ios του Δάγγειου και του κίτρινου πυρετού, ms εγκεφαλίτlδαs του Saint Louis, ms ια- πωvlκήs και τηs κpοτωγεvούs εγκεφαλίτlδαs. Έχει RNA σε απδή άϊυσο καθώs και περίβλημα.2 Στον κύκϊο μετάδοσηs του ιού συμμετέχουν ωs κύριοι ξενίσω τα άγρια πτηνά, ωs ενδιάμεσοι τα κουνούπια (Cuiexspp., Aedesspp., Ochlerotatusspp.) ενώ ο άvθpωποs και διάφορα άλλα θηϊαστικά ωs περιστασιακοί ξεvlστέs. Ο κύplοs τpόποs μετάδοσηs τηs δοίμωξηs στον άν-θρωπο γίνεται μέσω δήγμαω^ από μοϊυσμένα κου¬νούπια.3 Ωστόσο, σε μικρό αριθμό ασθενών έχει πε¬ριγραφεί μετάδοση του ιού από μεταμόσχευση οργά¬νου, από μετάγγιση αίμαω^,4 από τη μητέρα στο έμ¬βρυο (συγγεvήs δοίμωξη)5,6 ενώ δεν είναι σίγουρη η μετάδοση του ιού στον άνθρωπο μέσω του θηλα¬σμού.7 Δεν έχει αναφερθεί μετάδοση του ιού από άτο¬μο σε άτομο (με την έννοια ms κοινωνία, σεξουαώ- ms ή άλλη5 επαφήs) ή από πτηνά σε άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα »

Τα βιοϋμένια και η σημασία τους στις παιδιατρικές λοιμώξεις

Oi μικροοργανισμοί όταν προσκολλώνται σε μια επιφάνεια παράγουν εξωκυττάριουε πολυσακχαρίτεε και σχηματίζουν βιοϋμένια. Η δημιουργία Βιοϋμενίου είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, που εξαρτάται από χαρακτη¬ριστικά τηε επιφάνειαε προσκόλλησηε, την επιφάνεια του μικροοργανισμού και από χαρακτηριστικά του ξενιστή. Τα βιοϋμένια αποτελούν ιδιαίτερη απειλή στην κλινική πράξη διότι αποτελούν εστία για πολλέε ανθεκτικέε και χρόνιεε λοψώξειε. Η εκτίμηση του ρόλου των ΒιοΟμενίων στον το¬μέα των παιδιατρικών λοιμώξεων θα βοηθήσει στη λήψη κλινικών αποφάσεων.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top